Wat betekent het coronavirus voor Abrona?

Het laatste Abrona-nieuws over het coronavirus vind je in ons nieuwsoverzicht.

Eindelijk is er een verruiming van de bezoekregeling voor cliënten en verwanten mogelijk. Daar zijn we heel blij mee. Tegelijkertijd is het spannend, omdat we met soms kwetsbare cliënten te maken hebben en het risico van besmetting toeneemt naarmate we de maatregelen versoepelen. Lees in het nieuwsbericht  van 20 mei over de verruiming van de bezoekregeling bij Abrona. 

Nu het virus langer bij ons blijft, is het zwaar voor cliënten, hun naasten en zorgmedewerkers om de eerdere bezoekregeling 'Nee, tenzij' vol te houden. Daarom gaat de gehandicaptenzorg nog meer toe naar het ‘nieuwe normaal’. Mocht het virus oplaaien, dan stellen we de maatregelen bij.
De werkgroep infectiepreventie corona en het crisisteam Abrona werken de komende tijd aanpassingen uit, binnen de RIVM-richtlijnen. Ook de adviezen van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland VGN nemen we hierin mee. We doen dit zorgvuldig en gecontroleerd. Stap voor stap. Over aanpassingen in het beleid informeren wij u op deze website. 

Dmaatregelen rond corona nemen wij om de cliënten en onze medewerkers te beschermen. Zo proberen we zoveel mogelijk besmetting te voorkomen. Zodat we goede zorg kunnen blijven bieden.

Vragen? Hier vind je meer informatie

Website RIVM
Op de website van het RIVM vind je actuele informatie over de verspreiding van het virus en de voorzorgs- en hygiënemaatregelen. Ook kun je ze bellen op 0800-1351.

Website VGN
Op de website van de VGN vind je een overzicht met veelgestelde vragen over het corona-virus gericht op de gehandicaptenzorg.

Informatie voor cliënten (met ambulante begeleiding)
Op deze pagina vind je belangrijke informatie over het corona-virus voor cliënten. 

Lees hier de brief voor cliënten met ambulante begeleiding (begeleiding thuis). 

Medische vragen
Heb je vragen over de gezondheid van een cliënt, neem dan contact op met de eigen huisarts van de cliënt of de medische dienst van Abrona: 088 201 84 301, of met de Wijkzorg: 06 525 72 125 (buiten kantooruren) 

Overige vragen
Heb je andere vragen rond dit thema, neem dan contact op met de persoonlijk begeleider of ondersteuner. Indien nodig kunnen zij of de teamleider zich wenden tot de werkgroep Infectiepreventie corona.

Sociale contacten beperken

Wij beperken de sociale contacten nog steeds. Dit geldt voor cliënten, familie/naasten, medewerkers, vrijwilligers en externen. Lees hieronder onder het kopje 'Bezoekregeling op maat' over de aanpassingen in het beleid voor bezoek. Mogelijkheden voor contact zonder risico op verspreiding van het virus worden nog volop ingezet door Abrona en veel betrokkenen. Denk hierbij aan een videogesprek, een telefoontje, een filmpje, een brief of andere manier van communicatie.

Welke maatregelen neemt Abrona op woonlocaties?

Beperkte sociale contacten
We roepen medewerkers, leerlingen, stagiairs en vrijwilligers op: beperk je sociale contacten, ook in je vrije tijd. Vermijd plekken waar veel mensen komen. Houd je strikt aan de richtlijnen van het RIVM.

Bezoekregeling op maat
De bezoekregeling is aangepast op basis van de adviezen van onze koepelorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.
De invulling van de bezoekregeling is maatwerk en wordt per locatie gemaakt. Hiervoor zijn verschillende voorwaarden bepaald. Het team van de locatie beoordeelt de mogelijkheden voor bezoek op het appartement van de cliënt, buiten het gebouw dan wel buiten de zorgafdeling/gemeenschappelijke ruimtes. De persoonlijk begeleider of ondersteuner stemt voor iedere cliënt samen met de arts of gedragsdeskundige af welke bezoekregeling mogelijk is. De begeleider of ondersteuner bespreekt deze met de eerste contactpersoon van de cliënt. We vragen familie en contactpersonen om begrip dat dit even tijd kost, en vragen te wachten tot de persoonlijk begeleider of ondersteuner contact opneemt hierover. Uiterlijk 15 juni heeft iedere cliënt een aangepaste bezoekregeling.

De bezoekregeling wordt steeds bijgesteld op basis van landelijk beleid en de situatie op de locatie. Als er een besmetting met het coronavirus op de locatie is vastgesteld, worden alle bezoekafspraken opgeschort tot de locatie weer corona-vrij is.
Wij vragen familie en contactpersonen van cliënten om er  rekening mee te houden dat er een planning voor bezoek moet worden gemaakt. Dit om teveel bezoekersverkeer tegelijkertijd te voorkomen. Hiermee proberen we bezoek voor alle cliënten mogelijk te maken.

Ouderenlocaties
Op 19 maart heeft het kabinet een besluit genomen over de bezoekregeling voor verpleeghuizen. Zij hebben de deuren voor bezoekers en alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor de zorg, gesloten. Ook Abrona heeft haar locaties waar voornamelijk oudere cliënten wonen, gesloten voor bezoekers. Dit zijn Orionplein 6 Huis ter Heide, Sterrenberglaan 10 Huis ter Heide en Valkenier Maarssenbroek. We betreuren het, maar dit betekent ook: geen cliënten bij deur ophalen voor bijvoorbeeld een wandeling of bezoek aan een winkel. Het in- en uitgaan van de locatie moet tot een minimum worden beperkt. Elke beweging van cliënten buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is zeer onwenselijk. Het gaat hierbij om de bescherming van alle bewoners, ook kwetsbare medebewoners.

Zorgmedewerkers, medewerkers van de wijkzorg en andere medewerkers kunnen wel gewoon hun werk blijven doen.

Soms is naar buiten gaan voor deze oudere cliënten wel mogelijk, bijvoorbeeld naar een afgesloten binnentuin of ruimte die alleen toegankelijk is voor bewoners en medewerkers (afgesloten van de buitenwereld, conform de RIVM richtlijnen).

Om praktische zaken te regelen zoals het brengen van persoonlijke spullen, de was etc. kan de familie of naaste contact opnemen met het team van de locatie via het telefoonnummer van de locatie.

Uitzondering
Er wordt een uitzondering gemaakt voor bewoners die in de terminale/stervensfase zijn. Zij kunnen wel bezoek ontvangen. De persoonlijk begeleider/ondersteuner en de gedragskundige, eventueel in overleg met de arts, beoordelen de situatie. De teamleider neemt de eindbeslissing over de invulling van de uitzondering.

Kerkdiensten
De kerkdiensten gaan tot nader bericht niet door. De geestelijk verzorgers zijn wel bereikbaar via geestelijkeverzorging [at] abrona.nl of telefonisch voor vragen of het delen van een verhaal.

Betaald werk
Een cliënt die betaald werk doet in een vitale functie (bijv. supermarkt), klachtenvrij is, zich houdt aan de hygiënemaatregelen, in een eigen appartement verblijft en zo min mogelijk contact heeft met de huisgenoten, kan naar het werk gaan. Alleen deze cliënten mogen gebruik maken van het openbaar vervoer. Als een cliënt alsnog klachten krijgt, ook milde zoals verkoudheid, wordt hem of haar geadviseerd thuis te blijven. Dit is ook ter beoordeling van de werkgever. De werkgever zal de werknemer naar huis sturen als hij/zij een risico vormt.

Zieke cliënten die ondanks advies om thuis te blijven toch naar buiten willen
Voor cliënten gelden dezelfde regels als voor andere mensen. In overleg met het behandelteam wordt per situatie een inschatting gemaakt wat het risico is. Gaat iemand alleen een blokje om of gaat hij/zij hoestend en proestend op het bankje in de supermarkt zitten. Afhankelijk van het risico wordt bepaald welke maatregelen er moeten worden genomen. Als er dwang moet worden toegepast, dan doorlopen we de normale route, gebaseerd op de protocollen en richtlijnen vanuit de Wet Zorg en Dwang.

Terugkeer van een cliënt naar de woonlocatie
Tijdens de periode van de corona-maatregelen verbleven een aantal cliënten bij familie of zijn ze op vakantie geweest. Nu willen sommigen terugkeren naar de woonlocatie. Verschillende verwanten en vertegenwoordigers van cliënten hebben aan Abrona gevraagd om cliënten terug in zorg te nemen. We hebben afspraken gemaakt om veilige en verantwoorde keuzes hierin te maken. Deze afspraken zijn gemaakt in afstemming met de arts van de GGD en onze eigen AVG-artsen. Meer informatie hierover kunt u bij de persoonlijk begeleider of teamleider van de locatie opvragen.


Nieuwe cliënten op woonlocaties
Op basis van de corona-maatregelen van de overheid en de adviezen van het RIVM heeft Abrona een afwegingskader opgesteld. Dit is een stroomschema aan de hand waarvan de persoonlijk begeleider of persoonlijk ondersteuner in overleg met de gedragsdeskundige, en/of de AVG of andere arts, een afweging kan maken over of een nieuwe cliënt op een locatie kan komen wonen. De teamleider neemt de eindbeslissing. Dit stroomschema is onderdeel van ons corona-protocol.

Hoe gaat Abrona om met (vermoedens van) coronabesmetting?

Als een cliënt luchtwegklachten (hoesten en/of niesen, verkoudheid en/of benauwdheid) en daarnaast eventueel koorts heeft, wordt direct gehandeld alsof het een corona-besmetting is. Dat betekent dat de AVG-arts of eigen huisarts wordt gebeld om te overleggen. De AVG-arts en/of huisarts bepaalt of er sprake is van een mogelijke besmetting, en of er getest wordt. De uitslag van deze test laat een aantal dagen op zich wachten. In de tussentijd blijft de cliënt op zijn eigen slaapkamer of appartement. Het Abrona Protocol Corona wordt gevolgd. Medewerkers nemen alle hygiëneen preventiemaatregelen in acht. Bezoek aan een cliënt met een vermoeden van een corona-besmetting is niet toegestaan.

Weten we wie corona heeft en wie niet?
We weten niet meteen of iemand met griepverschijnselen of luchtwegproblemen echt corona heeft of niet. We behandelen zo iemand als een verdenking van een besmetting, met de bijbehorende zorgvuldigheidsmaatregelen. Bij een verdenking van een besmetting bij een cliënt, beslist de AVG-arts, eventueel in overleg met de huisarts of een cliënt getest wordt. Of een medewerker getest wordt, bepaalt de bedrijfsarts of de eigen huisarts.

Besmettingen
Ook bij Abrona zijn inmiddels mensen besmet met het coronavirus. Als een coronabesmetting bij een cliënt is bevestigd, worden de cliënten en eerste contactpersonen van de betreffende locatie daarover geïnformeerd.

Welke maatregelen neemt Abrona rondom dagbesteding/zinvolle dag?

Dagbesteding in de eigen woning
Cliënten hebben sinds de start van de corona-periode dagbesteding op de eigen locatie. Wij zien dat sommige cliënten dat ook heel fijn vinden.
Externe dagbesteding
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland VGN heeft aangegeven dat ook de externe dagbesteding voorzichtig opgestart kan gaan worden. De VGN ontwikkelt daar een protocol voor. Op basis hiervan gaan we binnen Abrona kijken hoe we veilig en verantwoord weer dagbesteding buiten de woonlocaties kunnen organiseren. Dit vraagt veel voorbereiding en zal per persoon en locatie maatwerk zijn. Wanneer het zover is dat een dagbestedingslocatie kan herstarten, dan wordt u hierover door de persoonlijk begeleider van de betreffende locatie geïnformeerd.
Een belangrijk risicopunt is het vervoer. Ook hiervoor komt een handreiking van de VGN. Ook deze informatie zullen we meenemen in de uitwerking van ieders individuele mogelijkheden.

Ambulante begeleiding

De huisbezoeken aan cliënten die ambulante begeleiding krijgen van Abrona gaan in principe niet door. Begeleidingsafspraken worden telefonisch of via digitale middelen zoals beeldbellen/Facetime gedaan. Is dit onvoldoende dan kan er toch een huisbezoek volgen. Dit kan alleen als de cliënt geen gezondheidsklachten heeft. De hygiënevoorschriften van het RIVM worden in acht genomen. De telefonische of digitale contacten kunnen zo nodig vaker plaatsvinden dan dat er is afgesproken voor het aantal huisbezoeken.
Lees ook: Mooie voorbeelden van 'online' ondersteuning thuis

en: In contact met cliënten op afstand samen met DigiContact

Behandelingen

Alleen behandelingen die urgent zijn, worden uitgevoerd.
Alle overige behandelingen vinden zo mogelijk digitaal of telefonisch plaats.

Richtlijnen voor medewerkers van Abrona

Beperk sociale contacten
We roepen medewerkers, leerlingen, stagiairs en vrijwilligers op: beperk je sociale contacten, ook in je vrije tijd. Vermijd plekken waar veel mensen komen.

Verder vragen wij iedereen zich strikt te houden aan de richtlijnen van het RIVM en gelden de basisadviezen van het RIVM: Hoesten in binnenkant elleboog, regelmatig handen wassen, papieren zakdoekjes gebruiken, geen fysiek contact bij begroeten (handen geven, zoenen, omhelzen etc).

Thuiswerken
Medewerkers van ondersteunende diensten werken zo veel mogelijk thuis en worden daarin digitaal ondersteund.

Beschermende kleding voor zorgmedewerkers
De afspraak is dat we alleen beschermende middelen inzetten als een arts aangeeft dat er bij een cliënt mee moet worden gewerkt. We handelen volgens het Abrona protocol Corona. De enige uitzondering hierop zijn huisartsen, omdat zij op meerdere locaties komen en tijdens een triage beschermende kleding volgens protocol moeten dragen.

Er zijn twee belangrijke redenen waarom we niet op voorhand beschermende kleding dragen in de woonlocaties:

  1. In Nederland hebben we slechts een beperkte voorraad voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen beschikbaar. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat de middelen ingezet kunnen worden waar ze noodzakelijk zijn.
  2. Onze cliënten kunnen onnodig angstig worden door het dragen van beschermende kleding. We willen zoveel mogelijk de rust bewaren in deze voor ons allen best spannende periode.

Planning en inzet van medewerkers
Om het besmettingsrisico tot een minimum te beperken, hanteren we de regel dat medewerkers op 1 vaste locatie werken. Dit geldt ook voor uitzendkrachten.

Een aantal medewerkers van de dagbestedingslocaties die gesloten zijn, zijn ingezet op de woonlocaties. Een aantal medewerkers zijn nog niet ingezet, we houden ze achter de hand. Afhankelijk van de behoefte zullen ze worden ingezet.

Voorlopig redden we het met deze aanpak. Als de situatie wijzigt, zal de werkwijze ook worden aangepast. Naast de medewerkers van de gesloten dagbestedingslocaties komen er collega’s beschikbaar van de horeca en de ambulante dienstverlening. Ook is er een lijst gemaakt van medewerkers die vanuit Behandeling & Expertise en Ondersteunende Diensten ingezet kunnen worden op de woonlocaties.

Overleggen en bijeenkomsten
Multidisciplinaire overleggen en besprekingen over ondersteuningsplannen gebeuren telefonisch of met beeldbellen.

Onze medewerkers nemen niet fysiek deel aan interne en externe bijeenkomsten. Er wordt online of telefonisch vergaderd, tenzij het voor de zorg nodig is om bij elkaar te komen.

Alle scholingen en trainingen, zowel in- als externe, zijn afgelast. Er worden online alternatieven gezocht waar mogelijk.

Vrijwilligers
Om het risico op besmetting zoveel mogelijk te verkleinen, vragen we vrijwilligers een bezoek aan cliënten bij Abrona voorlopig uit te stellen, tenzij er vanuit de locatie een expliciet beroep op ze wordt gedaan.

Gelukkig zijn er tal van andere mogelijkheden om toch in contact te blijven:
1. doe een video call
2. schrijf een brief of een kaartje
3. stuur een mailtje
4. bel je maatje op
5. bedenk zelf iets leuks

Abrona heeft scenario’s voorbereid wanneer onverhoopt de situatie verandert. Wanneer dat leidt tot een tekort aan zorgmedewerkers dan kan er mogelijk, en vrijblijvend, een beroep op vrijwilligers worden gedaan. Uiteraard maken we daarbij steeds de afweging tussen het bieden van zorgcontinuïteit voor cliënten en de veiligheid van medewerkers, familie/naasten en vrijwilligers. Als je dringende vragen hebt, kun je contact opnemen met de locatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet.

Stages
Deze kunnen vooralsnog doorlopen als die bijdragen aan de cliëntzorg. De stages bij Abrona lopen gewoon door tot afgesproken datum. 
Stagebezoeken door docenten op locatie zullen op een andere manier worden vormgegeven in overleg met student en begeleiders.