Wat betekent het coronavirus voor Abrona?

Het laatste Abronanieuws over het coronavirus vind je in ons nieuwsoverzicht.

De overheid heeft vergaande maatregelen genomen in verband met het coronavirus. Abrona heeft maatregelen opgesteld die tot en met 28 april gelden voor cliënten, verwanten, medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners. Wij nemen deze maatregelen om de cliënten en onze medewerkers te beschermen. Zo proberen we zoveel mogelijk besmetting te voorkomen. Zodat we goede zorg kunnen blijven bieden

Vragen? Hier vind je meer informatie

Website RIVM
Op de website van het RIVM vind je actuele informatie over de verspreiding van het virus en de voorzorgs- en hygiënemaatregelen. Ook kun je ze bellen op 0800-1351.

Website VGN
Op de website van de VGN vind je een overzicht met veelgestelde vragen over het coronavirus gericht op de gehandicaptenzorg.

Informatie voor cliënten (met ambulante begeleiding)
Op deze pagina vind je belangrijke informatie over het coronavirus voor cliënten. 

Lees hier de brief voor cliënten met ambulante begeleiding (begeleiding thuis). 

Medische vragen
Heb je vragen over de gezondheid van een cliënt, neem dan contact op met de eigen huisarts van de cliënt of de medische dienst van Abrona: 088 201 84 301, of met de Wijkzorg 06-52572125 (buiten kantooruren) 

Overige vragen
Heb je andere vragen rond dit thema, neem dan contact op met de persoonlijk begeleider of ondersteuner. Indien nodig kunnen zij of de teamleider zich wenden tot de werkgroep Infectiepreventie corona.

Sociale contacten beperken

Wij beperken alle sociale contacten zo veel mogelijk. Dit geldt voor cliënten, familie/naasten, medewerkers, vrijwilligers en externen. In de huidige situatie is dit noodzakelijk.
Kijk naar wat wel mogelijk is, denk aan een videogesprek, een telefoontje, een brief of andere manier van communicatie.

Welke maatregelen neemt Abrona op woonlocaties?

Beperkte sociale contacten
We roepen medewerkers, leerlingen, stagiairs en vrijwilligers op: beperk je sociale contacten, ook in je vrije tijd. Vermijd plekken waar veel mensen komen. Houd je strikt aan de richtlijnen van het RIVM.

Aangepaste bezoekregeling
Abrona volgt het advies van de koepelorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland van 23 maart op. Dit houdt een “Nee, tenzij…” beleid in. Dit betekent dat er geen bezoek mogelijk is, tenzij het contact met de familie en/of vrijwilliger van essentieel belang is voor de cliënt. Bijvoorbeeld omdat die actief betrokken is bij de dagelijkse zorgverlening. Of omdat het voor het emotioneel of psychisch welzijn van de cliënt belangrijk is dat er contact is met de verwant (lees cruciale persoon). Uiteraard moet die klachtenvrij zijn. De persoonlijk begeleider of persoonlijk ondersteuner (PO/PB) en de gedragsdeskundige maken, eventueel in overleg met de arts, de afweging of het bezoek van essentieel belang is. De teamleider neemt de eindbeslissing.

Lees meer in het bericht van 25 maart  en 1 apil in het nieuwsoverzicht.

Ouderenlocaties
Op 19 maart heeft het kabinet een besluit genomen over de bezoekregeling voor verpleeghuizen. Zij hebben de deuren voor bezoekers en alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor de zorg, gesloten. Ook Abrona heeft haar locaties waar voornamelijk oudere cliënten wonen, gesloten voor bezoekers. Dit zijn Orionplein 6 Huis ter Heide, Sterrenberglaan 10 Huis ter Heide en Valkenier Maarssenbroek. We betreuren het, maar dit betekent ook: geen cliënten bij deur ophalen voor bijvoorbeeld een wandeling of bezoek aan een winkel. Het in- en uitgaan van de locatie moet tot een minimum worden beperkt. Elke beweging van cliënten buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is zeer onwenselijk. Het gaat hierbij om de bescherming van alle bewoners, ook kwetsbare medebewoners.

Zorgmedewerkers, medewerkers van de wijkzorg en andere medewerkers kunnen wel gewoon hun werk blijven doen.

Soms is naar buiten gaan voor deze oudere cliënten wel mogelijk, bijvoorbeeld naar een afgesloten binnentuin of ruimte die alleen toegankelijk is voor bewoners en medewerkers (afgesloten van de buitenwereld, conform de RIVM richtlijnen).

Om praktische zaken te regelen zoals het brengen van persoonlijke spullen, de was etc. kan de familie of naaste contact opnemen met het team van de locatie via het telefoonnummer van de locatie.

Uitzondering
Er wordt een uitzondering gemaakt voor bewoners die in de terminale/stervensfase zijn. Zij kunnen wel bezoek ontvangen. De persoonlijk begeleider/ondersteuner en de gedragskundige, eventueel in overleg met de arts, beoordelen de situatie. De teamleider neemt de eindbeslissing over de invulling van de uitzondering

Kerkdiensten
De kerkdiensten gaan tot nader bericht niet door. De geestelijk verzorgers zijn wel bereikbaar via geestelijkeverzorging [at] abrona.nl of telefonisch voor vragen of het delen van een verhaal.

Boodschappen
Zowel Albert Heijn als Jumbo geven aan dat er voldoende voorraad van levensmiddelen aanwezig is. Vanwege de grote vraag naar bezorgingen staat er wel grote druk op de beschikbaarheid van bezorgmomenten. Aan locaties is het dringende advies gegeven om zoveel mogelijk de bezorgmomenten alvast in te plannen. Al is het maar voor enkele boodschappen. Extra boodschappen kunnen altijd later nog worden toegevoegd. 

Betaald werk
Een cliënt die betaald werk doet in een vitale functie (bijv. supermarkt), klachtenvrij is, zich houdt aan de hygiënemaatregelen, in een eigen appartement verblijft en er zo min mogelijk contact is met de huisgenoten, kan naar het werk gaan. Alleen deze cliënten mogen gebruik maken van het openbaar vervoer. Als een cliënt alsnog klachten krijgt, ook milde zoals verkoudheid, wordt hem of haar geadviseerd thuis te blijven. Dit is ook ter beoordeling van de werkgever. De werkgever zal de werknemer naar huis sturen als hij/zij een risico vormt.

Cliënten die door familie of naasten worden opgehaald
Als de familie of naaste een cliënt die bij Abrona woont, wil ophalen om voor een periode naar huis te gaan, blijft die cliënt bij zijn familie tot de bezoekersregeling is opgeheven.

Zieke cliënten die ondanks advies om thuis te blijven toch naar buiten willen
Voor cliënten gelden dezelfde regels als voor andere mensen. In overleg met het behandelteam wordt per situatie een inschatting gemaakt wat het risico is. Gaat iemand alleen een blokje om of gaat hij/zij hoestend en proestend op het bankje in de supermarkt zitten. Afhankelijk van het risico wordt bepaald welke maatregelen er moeten worden genomen. Als er dwang moet worden toegepast, dan doorlopen we de normale route, gebaseerd op de protocollen en richtlijnen vanuit de Wet Zorg en Dwang.

Hoe gaat Abrona om met (vermoedens van) coronabesmetting?

Als een cliënt luchtwegklachten (hoesten en/of niesen, verkoudheid en/benauwdheid) en daarnaast eventueel koorts heeft, wordt direct gehandeld alsof het een coronabesmetting is. Dat betekent dat de huisarts wordt gebeld om te overleggen. De huisarts bepaalt of er sprake is van een mogelijke besmetting. Alleen bij een voorgeschreven ziekenhuisopname wordt in het ziekenhuis op het coronavirus getest. Als ziekenhuisopname niet aan de orde is, kan Abrona in sommige gevallen, in overleg met de GGD zelf testen op het coronavirus. De uitslag van deze test laat een aantal dagen op zich wachten. In de tussentijd blijft de cliënt op zijn eigen slaapkamer of appartement. Het Abrona Protocol Corona wordt gevolgd. Medewerkers nemen alle hygiëneen preventiemaatregelen in acht. Bezoek aan een cliënt met een vermoeden van een coronabesmetting is niet toegestaan.

Weten we wie corona heeft en wie niet?
De landelijke GGD test in principe niet meer, behalve in ziekenhuizen en in bepaalde gevallen bij ernstig zieke patiënten. We weten dus niet of iemand met griepverschijnselen of luchtwegproblemen echt corona heeft of niet. We moeten zo iemand behandelen als een verdenking van een besmetting, met de bijbehorende zorgvuldigheidsmaatregelen.

Besmettingen
Ook bij Abrona zijn inmiddels mensen besmet met het coronavirus. Maar net zoals in heel Nederland, wordt ook bij ons niet getest. Daarom is het lastig om met zekerheid te zeggen of iemand besmet is met het coronavirus. Als een coronabesmetting bij een cliënt is bevestigd, worden de cliënten en eerste contactpersonen van de betreffende locatie daarover geïnformeerd.

Welke maatregelen neemt Abrona rondom dagbesteding/zinvolle dag?

Alle dagbestedingslocaties zijn in ieder geval tot en met 6 april gesloten. Voor alle cliënten wordt gezocht naar een passende zinvolle daginvulling op de woonlocatie zelf.

Externe cliënten (die niet bij Abrona wonen) kunnen niet terecht bij dagbesteding van Abrona en cliënten die bij Abrona wonen gaan niet naar externe dagbesteding. Ook kan er geen gebruik worden gemaakt van groepsvervoer.

Activering van cliënten is belangrijk. Als we de maatregelen van het RIVM in acht nemen, is er veel mogelijk. Woonlocaties krijgen extra ondersteuning bij activiteiten in het kader van zinvolle dag. Denk aan het ter beschikking stellen van sport- en spelmaterialen of productiewerk dat naar de locatie wordt gebracht en opgehaald. Ook zijn er mooie initiatieven van begeleiders, medewerkers van de afdeling Bewegen, Muziek en onze fysiotherapeuten. Op Yammer wisselen medewerkers ideeën met elkaar uit voor activiteiten met cliënten thuis en in de eigen omgeving.

Ambulante begeleiding

De huisbezoeken aan cliënten die ambulante begeleiding krijgen van Abrona gaan in principe niet door. Begeleidingsafspraken worden telefonisch of via digitale middelen zoals beeldbellen/Facetime gedaan. Is dit onvoldoende dan kan er toch een huisbezoek volgen. Dit kan alleen als de cliënt geen gezondheidsklachten heeft. De hygiënevoorschriften van het RIVM worden in acht genomen. De telefonische of digitale contacten kunnen zo nodig vaker plaatsvinden dan dat er is afgesproken voor het aantal huisbezoeken.

Stopzetten behandelingen

Alleen behandelingen die urgent zijn, worden uitgevoerd.

Alle overige behandelingen vinden zo mogelijk digitaal of telefonisch plaats. Cliënten die in de komende weken tot en met 6 april afspraken hebben, worden hierover gebeld.

Richtlijnen voor medewerkers van Abrona

Beperk sociale contacten
We roepen medewerkers, leerlingen, stagiairs en vrijwilligers op: beperk je sociale contacten, ook in je vrije tijd. Vermijd plekken waar veel mensen komen.

Verder vragen wij iedereen zich strikt te houden aan de richtlijnen van het RIVM en gelden de basisadviezen van het RIVM: Hoesten in binnenkant elleboog, regelmatig handen wassen, papieren zakdoekjes gebruiken, geen fysiek contact bij begroeten (handen geven, zoenen, omhelzen etc).

Thuiswerken
Medewerkers van ondersteunende diensten werken zo veel mogelijk thuis en worden daarin digitaal ondersteund.

Beschermende kleding voor zorgmedewerkers
De afspraak is dat we alleen beschermende middelen inzetten als een arts aangeeft dat er bij een cliënt mee moet worden gewerkt. We handelen volgens het Abrona protocol Corona. De enige uitzondering hierop zijn huisartsen, omdat zij op meerdere locaties komen en tijdens een triage beschermende kleding volgens protocol moeten dragen.

Er zijn twee belangrijke redenen waarom we niet op voorhand beschermende kleding dragen in de woonlocaties:

  1. In Nederland hebben we slechts een beperkte voorraad voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen beschikbaar. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat daar waar die middelen noodzakelijk zijn, ze ook ingezet kunnen worden.
  2. Onze cliënten kunnen onnodig angstig worden door het dragen van beschermende kleding. We willen zoveel mogelijk de rust bewaren in deze voor ons allen best spannende periode.

Planning en inzet van medewerkers
Om het besmettingsrisico tot een minimum te beperken, hanteren we de regel dat medewerkers op 1 vaste locatie werken. Dit geldt ook voor uitzendkrachten.

Een aantal medewerkers van de dagbestedingslocaties die gesloten zijn, zijn inmiddels ingezet op de woonlocaties. Een aantal medewerkers zijn nog niet ingezet, we houden ze voor dit moment achter de hand. Afhankelijk van de behoefte zullen ze worden ingezet.

Voorlopig redden we het met deze aanpak. Als de situatie wijzigt, zal de werkwijze ook worden aangepast. Naast de medewerkers van de gesloten dagbestedingslocaties komen er collega’s beschikbaar van de horeca en de ambulante dienstverlening. Ook is er een lijst gemaakt van medewerkers die vanuit Behandeling & Expertise en Ondersteunende Diensten eventueel ingezet kunnen worden op de woonlocaties.

Overleggen en bijeenkomsten
Multidisciplinaire overleggen en besprekingen over ondersteuningsplannen gebeuren telefonisch of met beeldbellen.

Onze medewerkers nemen in ieder geval tot 7 april niet fysiek deel aan interne en externe bijeenkomsten. Er wordt online of telefonisch vergaderd, tenzij het voor de zorg nodig is om bij elkaar te komen.

Alle scholingen en trainingen, zowel in- als externe, zijn afgelast.

Vrijwilligers
Om het risico op besmetting zoveel mogelijk te verkleinen, vragen we vrijwilligers een bezoek aan cliënten bij Abrona voorlopig uit te stellen, tenzij er vanuit de locatie een expliciet beroep op ze wordt gedaan.

Gelukkig zijn er tal van andere mogelijkheden om toch in contact te blijven:
1. doe een video call
2. schrijf een brief of een kaartje
3. stuur een mailtje
4. bel je maatje op
5. bedenk zelf iets leuks

Abrona heeft scenario’s voorbereid wanneer onverhoopt de situatie verandert. Wanneer dat leidt tot een tekort aan zorgmedewerkers dan kan er mogelijk, en vrijblijvend, een beroep op vrijwilligers worden gedaan. Uiteraard maken we daarbij steeds de afweging tussen de zorgcontinuïteit voor cliënten en de veiligheid van medewerkers, familie/naasten en vrijwilligers. Als je dringende vragen hebt, kun je contact opnemen met de locatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet.

Stages
Deze kunnen vooralsnog doorlopen als die bijdragen aan de cliëntzorg. De stages bij Abrona lopen gewoon door tot afgesproken datum. 
Stagebezoeken door docenten op locatie zullen op een andere manier worden vormgegeven in overleg met student en begeleiders.