Kwaliteitsrapport

Abrona richt zich met haar missie en kernwaarden en haar visie op ondersteuning op het toevoegen van waarde in het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij past de vraag: “doen we voor hen de goede dingen?"

Om zicht te houden op kwaliteit van zorg en ondersteuning en te leren en verbeteren, werken we met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Op basis van de dialoog met de cliënt, de cliëntervaringen en teamreflecties brengen we jaarlijks kwaliteit in beeld met een kwaliteitsrapport.

Er zijn twee versies van het kwaliteitsrapport 2020:

Financieel jaarverslag

Jaarlijks verantwoorden we ons uiteraard ook over het gevoerde financiële beleid. De inkomsten en uitgaven van Abrona worden officieel verantwoord in de jaarrekening. De bestuurder stelt de jaarrekening vast, de raad van toezicht keurt goed, en de externe accountant beoordeelt en fiatteert.

Vanwege de coronacrisis heeft de raad van bestuur besloten dat de jaarrekening 2020 niet voor 1 juni 2021 doch uiterlijk voor 1 oktober 2021 wordt gepubliceerd. 

De jaarverslaglegging van Abrona vind je op de website Jaarverslagen Zorg.