Hotel Restaurant Abrona sluit haar deuren - vervolg

25 juni 2020

Formeel besluit sluiting en verkoop van Hotel Restaurant Abrona per 1 juli

Op grond van de afgegeven positieve adviezen van de Centrale Cliëntenraad, de Centrale Familieraad en de Ondernemingsraad, de goedkeuring van de raad van toezicht en het akkoord van de vakbonden op de regeling voor medewerkers, heeft de raad van bestuur, na raadpleging van het managementteam, formeel het besluit genomen tot sluiting en verkoop van Hotel Restaurant Abrona per 1 juli 2020.

We danken de cliënten en medewerkers die zich jarenlang met hart en ziel hebben ingezet voor Hotel Restaurant Abrona. Maar zeker ook de gasten en andere betrokkenen die het hotel een warm hart hebben toegedragen.

22 juni 2020

Vakbonden akkoord met sociaal plan Hotel Restaurant Abrona 

Abrona is samen met de vakbonden een sociaal plan overeengekomen voor de medewerkers werkzaam bij Hotel Restaurant Abrona. Dit sociaal plan, dat is gebaseerd op ‘van werk naar werk begeleiden’, is voorgelegd aan de leden van de vakbonden en deze hebben unaniem voor gestemd. 
Ook heeft de ondernemingsraad van Abrona positief geadviseerd over de sluiting van het hotel-restaurant.   

Met de overeenkomst over het sociaal plan en het positieve advies van de adviesorganen zijn we in staat de volgende stap te zetten: het bespreken met de medewerkers van het sociaal plan, het traject van belangstellingsgesprekken, herplaatsing of boventalligheid en wat dat voor eenieder persoonlijk betekent.  

Zoals eerder aangegeven, werken we in de afhandeling van de gevolgen van de bedrijfssluiting van het hotel-restaurant uiterst zorgvuldig. Onze aandacht is gericht op het begeleiden van de medewerkers naar een passende werkplek binnen of buiten Abrona. 

17 juni 2020

Gemeente Oudewater krijgt rol bij verkooptraject Hotel Restaurant Abrona
Abrona heeft de volgende stap gezet in het verkoopproces van Hotel Restaurant Abrona in Oudewater. Eerder werd al bekend dat bij de verkoop van het hotel-restaurant de voorkeur uitgaat naar een sociaal maatschappelijke bestemming; het liefst naar een koper met een regionale binding. Om de lokale belangen te behartigen, heeft Abrona het college van B en W van de gemeente Oudewater gevraagd om een rol te spelen in de consultatieronde van het verkooptraject. De gemeente heeft laten weten dit graag te doen. Wethouder Bob Duindam neemt deze rol op zich.

Gesprek met comité behoud Abrona Oudewater
Op dinsdag 16 juni is er een gesprek geweest tussen twee initiatiefnemers van het comité Behoud Abrona Oudewater en het bestuur van Abrona. Tijdens dit gesprek zijn de wederzijdse standpunten rond de sluiting van het hotel-restaurant besproken. Abrona en het comité zijn in dit gesprek niet nader tot elkaar gekomen. Het comité gaf aan dat verdere samenwerking in de toekomst moeilijk wordt als het verzoek tot opschorting van het besluit niet wordt ingewilligd. Het bestuur van Abrona heeft toegelicht waarom ze er niet voor kiest om het besluit tot sluiting van het hotel-restaurant te heroverwegen. De vraag naar reguliere dagbesteding is afgenomen en de vraag naar leer-werkplekken in ‘gewone’ bedrijven neemt toe. Bovendien wil en kan Abrona (commerciële) horecaverliezen niet langer financieren uit gelden die bedoeld zijn voor zorg, begeleiding, ondersteuning of behandeling van haar cliënten. Abrona wil verder op de ingeslagen weg en hanteert daarbij een zorgvuldig verkoopproces. Het bestuur van Abrona heeft het comité uitgenodigd voor een werkbezoek bij Abrona NuDoen! in Woerden als mooi voorbeeld van dagbesteding voor cliënten die is gebaseerd op participatie en inclusie. 

12 juni 2020

Op 14 mei heeft Abrona verteld dat Hotel Restaurant Abrona in Oudewater gaat sluiten. Sindsdien is er veel gebeurd. Hieronder een stand van zaken:    

Cliënten en Medewerkers 
De sluiting heeft veel losgemaakt bij onze cliënten en medewerkers, maar ook bij de inwoners van Oudewater. Abrona begrijpt dat heel goed. Goed nieuws is dat voor alle 19 cliënten een andere passende werk/dagbestedingsplek is gevonden. Ook voor de medewerkers doen we er alles aan om hen naar nieuw werk te begeleiden.  

Overleg met het college van Oudewater 
Op woensdag 10 juni is er een gesprek geweest tussen de raad van bestuur van Abrona en het college van de gemeente Oudewater. Tijdens dit gesprek is het besluit tot sluiting toegelicht. Het college betreurde dat wij door de corona-crisis geen kans hadden gezien vooraf met hen over het voorgenomen besluit te spreken. Het college was blij dat cliënten een goede nieuwe werk- of dagbestedingsplek hebben gekregen, maar is teleurgesteld dat het hotel-restaurant sluit.

Raadsvergadering 11 juni 
Op donderdag 11 juni is in de gemeenteraad van Oudewater een motie ingediend voor het behoud van het hotel-restaurant. Deze motie kreeg de steun van de hele Raad. Ook is een petitie tegen de sluiting aangeboden met ruim 3.200 handtekeningen. Tijdens de raadsvergadering werden de zorgen en emoties besproken die leven bij cliënten, medewerkers, inwoners en gemeenteraadsleden. Ook werd het onbegrip voor de reden tot sluiting benoemd. De Raad stelt het wel op prijs dat Abrona het besluit en het vervolg daarvan binnenkort nog nader komt toelichten. De ontstane onrust en hoe het proces ondanks alle beste intenties tot nu toe is verlopen, kunnen we helaas niet meer terugdraaien. Maar we willen wel graag een nadere toelichting geven op ons besluit in de eerstvolgende vergadering van het Forum Samenleving van de gemeente Oudewater.

Gesprek actiecomité en Abrona 
Abrona heeft ook een brief van het actiecomité ontvangen over de sluiting waarin wordt opgeroepen alles in het werk te stellen om het hotel-restaurant open te houden als voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Dinsdag 16 juni staat er een afspraak gepland tussen het actiecomité en Abrona.  

Vervolgstappen verkoop
Als Abrona alle reacties van de inspraakorganen heeft ontvangen en bestudeerd, worden er vervolgstappen gezet voor de verkoop van het pand. Bij de verkoop zal  Abrona de voorkeur geven aan een sociaal maatschappelijke bestemming; het liefst aan een koper met regionale binding. Het onafhankelijke College sanering zorginstellingen houdt toezicht op deze verkoop tegen marktwaarde.

 

29 mei 2020

Ons bericht van 14 mei (zie onderstaand) dat we, na jarenlang wikken en wegen, ons Hotel Restaurant Abrona in Oudewater per 1 juni sluiten, heeft veel los gemaakt. Zowel bij onze cliënten en medewerkers van het hotel als bij de inwoners, ondernemers en politiek van Oudewater. Er wordt zelfs een petitie gehouden voor behoud van het hotel-restaurant in Oudewater, waarvoor in een kleine week tijd al meer dan 2500 handtekeningen zijn opgehaald. We hopen van harte dat de ondernemers in Oudewater mogelijkheden zien om in het mooie monumentale pand weer een hotel-restaurant te openen. Bij de verkoop van het pand zal Abrona, bij gelijke bieding, de voorkeur geven aan een sociaal maatschappelijke bestemming van het pand en een koper met regionale binding. Bijvoorbeeld een ondernemer die leer/werkplekken beschikbaar stelt voor mensen met een verstandelijke beperking. Uiteraard stelt Abrona dan graag haar expertise -begeleiding van cliënten op leer/werkplekken- ter beschikking.

Bij de verkoop van het pand dient de governancecode zorg als leidraad. De verkoopprocedure wordt op dit moment zorgvuldig voorbereid. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken via jaap.ten.haaf [at] abrona.nl

Onze aandacht is volop gericht op het begeleiden van de cliënten en medewerkers van Hotel Restaurant Abrona naar een passende werk- of dagbestedingsplek binnen of buiten de organisatie. De belangstellingsgesprekken worden gevoerd en er dienen zich al een aantal mooie mogelijkheden aan.

Bekijk hier het nieuwsitem van RTV Utrecht van 27 mei en hier het nieuwsitem van Hart van Nederland van 28 mei (scrol op de tijdbalk naar 14.45 min.) 

 

14 mei 2020

Hotel Restaurant Abrona zal niet meer openen en sluit op 1 juni 2020 definitief haar deuren. *)  
Het hotel-restaurant in Oudewater bestaat sinds 1999 en was het eerste hotel in Nederland waar mensen met een verstandelijke beperking werkten. Het was jarenlang een geliefde plek voor vele gasten uit binnen- en buitenland, voor de cliënten en medewerkers die hier werkten en hun familie en kennissen.  

 
Het voorgenomen besluit* om het hotel definitief te sluiten, komt voort uit het plan 
Abrona Goed & Gezond. Dit plan is bedoeld om, verspreid over enkele jaren, een aantal kwaliteitsverbeteringen door te voeren en de organisatie financieel gezonder te krijgen. Hotel Restaurant Abrona had, ondanks alle inspanningen, al jaren onvoldoende horeca-opbrengsten.  

Investeringen

Abrona moest grote investeringen doen in het monumentale gebouw. Er zijn nog meer investeringen nodig, maar zelfs áls deze investeringen worden gedaan, zal er onvoldoende verbetering van het rendement zijn. We vinden dat (commerciële) horeca-verliezen niet langer gefinancierd kunnen worden uit gelden die bedoeld zijn voor zorg, begeleiding, ondersteuning of behandeling van onze cliënten. 

Foto bakken Hotel Restaurant Abrona  

Ondersteuning cliënten

De veranderde vraag naar ondersteuning speelt ook een rol bij het sluiten van het hotel-restaurant: de vraag naar reguliere dagbesteding (in een zorgorganisatie) is afgenomen en de vraag naar leer-werkplekken in ‘gewone’ bedrijven neemt toe. Dit plaatst het hotel-restaurant als dagbestedingslocatie in een ander daglicht.   

Een voorziening als Hotel Restaurant Abrona openhouden is daarom niet langer verantwoord. Dat Abrona deze beslissing nu, versneld door de gevolgen van de coronacrisis, heeft moeten nemen, betreuren wij zeer. In de eerste plaats heeft dit besluit gevolgen voor de cliënten, medewerkers en vrijwilligers die zich jarenlang met hart en ziel hebben ingezet voor Hotel Restaurant Abrona. Maar zeker ook voor alle gasten en andere betrokkenen die het hotel een warm hart toedragen. 

Met aandacht

In het afhandelen van de gevolgen van deze bedrijfssluiting voor cliënten, medewerkers, familie en anderen werken we uiterst zorgvuldig. De eerste aandacht is gericht op het begeleiden van cliënten en medewerkers naar een passende werk- of dagbestedingsplek binnen of buiten Abrona. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor verkoop van het monumentale pand in Oudewater. 

 *) Dit is een voorgenomen besluit. Na het advies van de adviesorganen (centrale cliëntenraad, centrale familieraad, ondernemingsraad) wordt dit besluit, naar verwachting op zeer korte termijn, definitief.