ANBI

Statutaire naam

Stichting Abrona is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Als donateur van een ANBI mag je je giften aftrekken van je inkomsten- of vennootschapsbelasting.  

Ook de Stichting Vrienden van Abrona is aangemerkt als een ANBI

Rabobank

NL09RABO0375206272  
BIC RABONL2U 

Inschrijving Kamer van Koophandel 

41265769 

RSIN-nummer 

805520715 

Bezoekadres 

Sterrenberglaan 6 
3712 XA Huis ter Heide 

Statutaire doelstelling 

Het verlenen van diensten aan mensen met een handicap of maatschappelijk probleem, uitgaande van en aansluiting zoekende bij de (on)mogelijkheden van de verschillende doelgroepen. Een betere maatschappelijke positionering van mensen met een handicap behoort expliciet tot deze doelstelling. 
 
Zie ook de missie en kernwaarden van Abrona

Beleid 

Werken aan kwaliteit van zorg vanuit de eigen regie van de cliënt 

  • Eigen regie
  • Zeggenschap en medezeggenschap
  • Betrokkenheid familie, vrienden en vrijwilligers 

Grote eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor de medewerkers 

  • Zelforganisatie en verantwoordelijkheid 
  • Flexibiliteit in werkhouding 

Een betekenisvolle, slanke en slagvaardige organisatie 

  • Samenhang tussen de organisatieonderdelen 
  • Externe gerichtheid en ondernemerschap 
  • Ontwikkeling van de kerntaken en ondersteunende diensten op hoofdlijnen 

Bestuur 

Abrona heeft een eenhoofdige raad van bestuur, mevrouw drs. C. Piket (Toke). Mevrouw Piket is voorzitter raad van bestuur en voorzitter managementteam. 

Beloningsbeleid 

Bezoldiging bestuur en toezicht 
Honorering van bestuur en toezichthouders van Abrona vindt plaats volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT)

Beloningsbeleid personeel 
Salariëring vindt plaats conform de CAO gehandicaptenzorg.   

Jaarrekening en jaarverslag 

De actuele jaarrekening en het jaarverslag van Abrona kun je online inzien via de website Jaarverslagen Zorg

Publicatieplicht zorginstellingen 

Sinds 1 januari 2021 is Abrona verplicht gegevens te publiceren via dit standaardformulier.

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening, zoals gewaarmerkt door de accountant en zoals gedeponeerd bij het CIBG, prevaleert de laatste.