Organisatie

De dienstverlening voor wonen, dagbesteding en behandelzorg binnen de Wet langdurige zorg wordt in totaal op circa vijftig locaties in de provincie Utrecht aangeboden. De dienstverlening in de maatschappelijke ondersteuning vindt plaats in 27 gemeenten. Bekijk hier de Provinciekaart met locaties en activiteiten van Abrona.

De raad van bestuur heeft samen met het managementteam de dagelijkse leiding van Abrona in handen. De raad van toezicht houdt toezicht op het werk van de raad van bestuur.

De hoofdstructuur laat zien hoe Abrona is georganiseerd.

In de besluitvorming bij Abrona is lokale en centrale medezeggenschap van cliënten, familie en medewerkers essentieel. De spelregels daarvoor hebben we opgeschreven in de visie op medezeggenschap cliënten en familie, in reglementen van lokale en centrale cliënten- en familieraden en in de visie op medezeggenschap van medewerkers.

Ieder jaar worden het beleid en de inkomsten en uitgaven van Abrona officieel verantwoord in het jaarverslag. De jaarverslagen van Abrona vind je op de website Jaarverslagen Zorg

Afspraken declaraties bestuurder

De Governance Code Zorg (2017) en de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD (2007) worden door de bestuurder van Abrona nageleefd. In het arbeidscontract van de raad van bestuur zijn regelingen omtrent reiskosten woon-werk verkeer, reiskosten dienstreizen, telefonie, studiegroep en verhuiskosten opgenomen. Voor de overige kosten gelden de regelingen zoals Abrona die heeft opgesteld.

Declaraties van bestuurders en toezichthouders dienen altijd passend te zijn in het licht van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie. De raad van bestuur declareert zijn onkosten via HR Direct en keurt deze zelf digitaal goed. De declaraties worden achteraf beoordeeld en op papier gefiatteerd door de voorzitter van de raad van toezicht.

Overzicht kosten RvB 2023 tbv publicatie.pdf
Reglement kostenvergoedingen en aannemen geschenken en uitnodigingen RvB Abrona.pdf

Integriteitafspraken

Naast het declareren van onkosten kan er ook sprake zijn van (relatie)geschenken die uit hoofde van de functie ontvangen worden. Hierover zijn binnen Abrona integriteitafspraken gemaakt. Deze gelden voor alle medewerkers, dus ook voor de raad van bestuur.

Abrona is een ANBI organisatie.