Abronanieuws over het coronavirus

Klik hier voor een actueel overzicht van de huidige maatregelen binnen Abrona.

Vragen?

Lees hier alle informatie over wat het coronavirus betekent voor Abrona.
Algemene pagina RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 
Vragen en antwoorden RIVM:  https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden 

Heeft u vragen over de directe zorg van uw verwant, dan kunt u deze stellen aan de persoonlijk begeleider of ondersteuner. Indien nodig kunnen zij of de teamleider zich wenden tot de werkgroep Infectiepreventie.
 

4-5-2022 Update mondneusmaskers

Het dragen van mondneusmaskers is – op enkele uitzonderingen na – bij alle Abrona locaties niet meer verplicht. De richtlijn voor de mondneusmasker voor de locaties Orionplein, Sterrenberglaan 10 en de Valkenier is ook komen te vervallen.

Wanneer draag je nog wel een mondneusmasker? 
• in het zorgvervoer voor cliënten;
• wanneer een cliënt in isolatie zit;
• na nauw contact (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand) met een positief getest persoon draag je 10 dagen een mondneusmasker;
• als iemand een mondneusmasker wil blijven gebruiken, mag dat natuurlijk altijd.

We gaan er vanuit dat er professionele keuzes en afspraken worden gemaakt wanneer de situatie hierom vraagt.

Bekijk hier de aangepaste coronakaart voor de huidige richtlijnen.

5-4-2022 Versoepelingen mondneusmaskers

Het is op bijna alle locaties niet meer nodig om een mondneusmasker te dragen. Op welke locaties is dit wel nodig? Op de locaties Orionplein, Sterrenberglaan 10 en de Valkenier worden de maatregelen gefaseerd afgebouwd. In de eerste fase worden de groepen binnen de dagbesteding  weer gemengd. Hier dragen de medewerkers nog een mondneusmasker tot de volgende fase kan ingaan. Op deze locaties dragen ook de bezoekers nog een mondneusmasker.

3-3-2022 Herhaalprik voor kwetsbaren en 70-plussers

De coronavaccinatie geeft goede bescherming. Maar die bescherming wordt na verloop van tijd minder. Een boosterprik verbetert de bescherming. Binnenkort volgt voor een aantal groepen de herhaalprik. De herhaalprik is beschikbaar voor:

 • mensen van 70 jaar en ouder;
 • mensen met het syndroom van Down; en
 • mensen met ernstige afweerstoornissen (immuungecompromitteerden).

Zo kunnen zij hun afweer op peil houden. Tussen de boostervaccinatie of een doorgemaakte coronabesmetting en deze herhaalprik geldt een termijn van minimaal 3 maanden. Binnen Abrona wordt gekeken naar de uitvoering van de herhaalprikken. Meer informatie hierover volgt.

17-2-2022 Coronamaatregelen aangepast

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid gaf 15 februari een persconferentie over de coronamaatregelen. Deze maatregelen worden door Verenso, NVAVG en de VGN aangepast naar richtlijnen voor onze cliënten en medewerkers. Op grond van deze richtlijnen hebben wij ons beleid aangepast. Bekijk hier het overzicht van de huidige coronamaatregelen binnen Abrona.

28-1-2022 Wijziging quarantainebeleid voor cliënten per 27 januari

Wijziging quarantainebeleid voor cliënten per 27 januari
Op 14 januari jl. werden landelijk de maatregelen voor quarantaine en testen aangepast. De beroepsverenigingen in de langdurige zorg hebben in overleg met het RIVM de landelijke richtlijnen vertaald naar de langdurige zorg. Abrona volgt in haar beleid deze richtlijnen voor de langdurige zorg. Deze hebben we op 26 januari ontvangen.

In het nieuwe beleid wordt onderscheid gemaakt tussen locaties of woongroepen met een verpleeghuisachtige setting en andere woonlocaties. Binnen Abrona zijn in overleg met de AVG-artsen de volgende locaties aangewezen als verpleeghuisachtige setting: Orionplein, Sterrenberglaan 10 en Valkenier. Voor deze locaties zullen de AVG-artsen maatregelen adviseren die gebaseerd zijn op de richtlijnen voor de VVT-sector.

Voor de overige voorzieningen zullen de adviezen gebaseerd zijn op de richtlijnen voor de VG-sector. Voor deze locaties geldt overigens wel dat daar waar dat nodig is, maatwerk geboden kan worden in overleg met begeleiders, teamleider en zo mogelijk ook de cliënt en eventueel de wettelijk vertegenwoordiger.

Algemene uitgangspunten van het beleid zijn:

 • Zoveel mogelijk aansluiten bij landelijk beleid maar rekening houden met de kwetsbaarheid van de bewoners
 • Testen en quarantaine zijn proportioneel in relatie tot de situatie en het risico op verspreiding, waar van toepassing wordt op individueel niveau maatwerk geleverd.
 • Zo min mogelijk mengen van verschillende groepen bewoners en zo min mogelijk uitwisseling van o.a. medewerkers tussen deze groepen

24-1-2022 Quarantainebeleid voor cliënten nog onduidelijk  

Het algemene, landelijke quarantainebeleid is aangepast, maar het is nog onduidelijk of dit algemene quarantainebeleid in alle gevallen ook van toepassing is op cliënten. 
De algemene informatie biedt helaas geen duidelijkheid. De beroepsvereniging van de AVG’s, Verenso (ouderengeneeskunde) en het RIVM zijn met elkaar in gesprek over de vraag of en zo ja op welke wijze de quarantaineregels voor cliënten kunnen worden aangepast. Zodra hier meer over bekend is, zullen we het beleid binnen Abrona aanpassen en jullie informeren.  

29-12-2021 Boostervaccinaties voor cliënten met een externe huisarts

De boostervaccinaties hebben onze volle aandacht. Wij merken dat het plannen van een afspraak voor cliënten met een eigen (externe) huisarts vertraging oploopt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de GGD en wij zetten alles op alles om cliënten de boostervaccinatie zo snel mogelijk te kunnen bieden. Op bestuurlijk niveau is vanuit de VGN hierover contact gezocht met de GGD. Hierbij is afgesproken dat de GGD toewerkt naar het boosteren van de cliënten met een eigen (externe) huisarts vóór 15 januari 2022.

04-10-2021| Basisregels, 1,5 meter afstand en richtlijnen gebruik mondkapjes

Sinds 25 september zijn de landelijke coronamaatregelen versoepeld. Helaas blijft het een zorgelijke periode en de winter komt eraan. Het is voor Abrona van belang om zorgcontinuïteit te kunnen bieden aan de cliënten. De VGN heeft inmiddels gecommuniceerd over de meest relevante adviezen en maatregelen voor de gehandicaptenzorg voor dit moment. Wij volgen de richtlijnen van de VGN om zorgvuldig met de maatregelen om te gaan in onze branche. Bij het bezoeken van onze locaties is het belangrijk om deze maatregelen met z'n allen te volgen.

De maatregelen zijn als volgt:

 • De basisregels blijven gelden: handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, bij klachten testen bij de GGD en zorgen voor regelmatig frisse lucht in binnenruimtes.
 • De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand.
 • Het dragen van een mondkapje blijft nodig. 

13-07-2021| De Abrona Coronakaart 

De ontwikkelingen omtrent Corona gaan hard. Coronamaatregelen worden regelmatig aangepast. Daarom hebben wij de Corona Abrona kaart gemaakt. In deze kaart staan de maatregelen die Abrona volgt. Deze wordt regelmatig geüpdatet. Kijk voor de laatste maatregelen dus op de Abrona Coronakaart.

10-06-2021| De coronamaatregelen bij Abrona 

Het gaat beter met de corona pandemie. Daarom wil het kabinet, als de situatie zo doorgaat, de komende 3 maanden de samenleving geleidelijk aan open stellen met wat minder coronaregels. Wat betekent dat voor Abrona?

We blijven afwegen
Abrona gebruikt hiervoor de regels van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Na landelijke maatregelen of versoepelingen maakt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland een vertaalslag voor de gehandicaptenzorg. Abrona volgt die regels over het algemeen.

Bij Abrona blijft het belangrijk om per locatie afwegingen te maken wat voor de locatie/ cliënten mogelijk is. Deze afweging maken de lokale raden, persoonlijk begeleider/ondersteuner, gedragskundige en teamleider. Afwegingen zijn afhankelijk van de omstandigheden van een locatie en doelgroep en de mate waarin cliënten in staat zijn de basismaatregelen in acht te nemen.

Naast de geldende hygiëne maatregelen blijven de volgende regels nu nog even van kracht:

 • in onze gebouwen handhaven we voorlopig nog de mondkapjesplicht,
 • we laten maximaal 4 bezoekers per dag per cliënt toe op de woonvoorzieningen,
 • medewerkers in de ondersteunende diensten werken thuis (tenzij het niet anders kan),
 • in principe trainen en overleggen we digitaal met elkaar,
 • bij klachten blijven we thuis en testen.

Dit is een tussensituatie. Zodra de vaccinaties breed in de maatschappij zijn gerealiseerd en de besmettingsrisico’s van buiten de instellingen zijn teruggebracht, is verdere versoepeling mogelijk. We weten dat het voor iedereen een lange adem vraagt. Toch roepen we op om nog even vol te houden. Bij Abrona hebben we extra afwegingen te maken vanwege de kwetsbare cliënten die in groepsverband wonen. 

Veel gestelde vragen
Wij krijgen regelmatig vragen over de maatregelen. Hieronder plaatsen we een aantal veel gestelde vragen.

Veel cliënten en medewerkers zijn gevaccineerd. Kunnen we dan niet versoepelen? En in ieder geval van die regel af dat iedereen bij klachten in quarantaine moet?
Ook als je gevaccineerd bent, kun je nog corona krijgen. Je wordt wel minder ziek, maar je kunt dan nog wel de mensen om je heen besmetten. Bovendien weten we niet hoeveel verwanten al gevaccineerd zijn. Pas wanneer de quarantaineregels landelijk worden aangepast, kunnen wij hier bij Abrona ook meer versoepelen. 

Wat kunnen we verwachten rondom de bezoekregeling?
Het aantal bezoekers thuis is per 5 juni van 2 naar 4 personen gegaan. Blijf dit bezoek doen in overleg met de locatie. Het aantal bezoekers moet namelijk wel logistiek haalbaar zijn voor de locatie. Het is namelijk belangrijk dat het bezoek nog steeds afstand houdt en de maatregelen volgt. Het aantal bezoekers dat geen afstand hoeft te houden tijdens bezoek, gaat nog niet omhoog. Zodra de landelijke regels wijzigen en ook de VGN de bezoekregeling heeft aangepast, kunnen we daar in meegaan

Wat voor regels gelden er voor groepsvakanties? (cliënten en/of medewerkers)
Abrona adviseert terughoudend te zijn met groepsvakanties, er moet een risicoafweging gemaakt worden en de maatregelen moeten gevolgd kunnen worden. Na terugkomst van een groepsvakantie, hoeft de cliënt niet in quarantaine (als hij of zij niet uit een oranje gebied komt). Begeleiders kunnen advies vragen over een groepsvakantie aan hun leidinggevende  en gedragsdeskundige, indien nodig hebben zij contact met de AVG-arts hierover.

Mogen we de inzet van vrijwilligers al uitbreiden?
De vrijwilligers zijn van harte welkom bij Abrona. Natuurlijk mits ze klachtenvrij zijn en met inachtneming van de maatregelen, waaronder afstand houden en goede handhygiëne. Op de locatie wordt de afweging gemaakt wat de vrijwilliger kan en wil en wat mogelijk is.
De afspraak is dat de vrijwilliger maar op maximaal 2 locaties komt en alleen langs komen op afspraak met de begeleiding. De begeleiding kan bij twijfel overleggen met de leidinggevende en gedragskundige.

11-05-2021| Verruiming bij Abrona nog maar beperkt mogelijk

Natuurlijk zijn we allemaal blij met de versoepelingen die het kabinet met het openingsplan heeft ingezet. We zijn de coronamaatregelen allemaal zat en willen elkaar ontmoeten en knuffelen!
Toch willen we benadrukken dat verruiming van de maatregelen bij Abrona op dit moment nog maar beperkt mogelijk is. Het aantal besmette medewerkers is de afgelopen weken toegenomen. We zien een verdubbeling van het aantal medewerkers dat niet inzetbaar is door ziekte. Daardoor werken nog teveel locaties met een lagere bezetting dan normaal. Dat trekt een wissel op de medewerkers die het werk van collega’s erbij moeten doen. Om de zorgcontinuïteit voldoende te kunnen waarborgen, moeten we echt nog volhouden.

Een andere belangrijke reden dat we ieder vragen om terughoudend met de versoepelingen om te gaan, is dat bezoekers of medewerkers die besmet zijn, het virus mee naar de locatie kunnen brengen. Het is moeilijk uit te leggen aan de cliënten die het betreft als ze in quarantaine moeten, ondanks dat ze gevaccineerd zijn en zich aan de maatregelen hebben gehouden.

We doen dan ook een dringend beroep op ieder om zich nog steeds aan de basisregels te houden. De teams wegen steeds goed af, in overleg met de lokale adviesraden, wat op de locatie wel en nog niet kan.

09-04-2021 | Versoepelingen

Over mogelijke versoepeling in instellingen heeft Minister Hugo de Jonge deze week aan de Tweede Kamer laten weten: “De huidige omstandigheden laten slechts beperkt ruimte voor versoepelingen. Zodra er in de maatschappij breed is gevaccineerd en de besmettingsrisico’s van buiten de instellingen zijn teruggebracht, kunnen verdere versoepelingen worden doorgevoerd.”  
De boodschap aan de ontvangers van de prikken is: al ben je gevaccineerd, dat betekent niet dat je je niet meer aan de regels hoeft te houden. “Het is niet zo dat je dan opeens meer kunt. Zo ver zijn we nog niet”, zegt een woordvoerder van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Het RIVM doet een oproep aan Nederlanders die al gevaccineerd zijn om zich nog trouw aan alle coronamaatregelen te houden.

Wel heeft u in het nieuws kunnen vernemen dat er in verpleeghuizen waar 80% is gevaccineerd wel versoepelingen mogelijk zijn. We verwachten daarom dat er binnenkort ook in de gehandicaptenzorg verdere versoepeling in de bezoekregeling mogelijk is. Uiteraard laten we u weten als het coronabeleid van Abrona kan worden aangepast. We volgen hierin zoals u weet de adviezen van onze koepelorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. 

11-03-2021 | Maatregelen blijven van kracht, wel versoepeling quarantaine regels en bezoekregeling

In de persconferentie van 8 maart heeft het Kabinet bekend gemaakt dat versoepeling van de maatregelen nog niet verantwoord is. Alle huidige maatregelen worden verlengd tot en met 30 maart. Wel worden er kleine correcties gedaan op een aantal al bestaande maatregelen.
Op 23 maart is een volgende persconferentie waarin wordt gezegd wat er na 30 maart mogelijk is. Vanaf 31 maart is er mogelijk meer ruimte voor versoepeling.

Nu steeds meer cliënten en medewerkers van zorgorganisaties gevaccineerd zijn, ontstaat de vraag wat dit betekent voor de maatregelen en adviezen. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft ons laten weten wat er voor de gehandicaptensector per direct wijzigt:

Quarantaine periode naar 5 dagen
De quarantaine periode (na contact met een positief geteste huisgenoot of overig nauw contact) mag worden beëindigd op dag 5. Deze quarantaine periode bedroeg tien dagen.

Voorwaarde is dat:
.         een cliënt twee keer is gevaccineerd
.         er een negatieve PCR-test is.

Ook een zorgmedewerker die in quarantaine is, kan nu na een negatieve PCR-test op dag 5 weer aan het werk. Dit geldt zowel voor gevaccineerde als niet (volledig) gevaccineerde zorgmedewerkers omdat zij preventief gebruik maken van PBM en de cliënten in principe beschermd zijn door vaccinatie.

Twee bezoekers per bewoner per dag
Er mogen maximaal twee bezoekers per bewoner per dag komen (dit was maximaal één bezoeker per bewoner per dag).
Voorwaarde is dat:
.         de cliënten van de woonlocaties volledig (dus twee keer) gevaccineerd zijn.
.         de regels voor coronapreventie goed nageleefd worden; geen bezoek van personen met klachten, de bezoeker gebruikt een mondneusmasker en houdt zich aan de 1.5 meter en aan hygiëne maatregelen.
.         het team van de woonlocatie blijft verantwoordelijk om een goede afweging te maken hoe om te gaan met bezoek, rekening houdend met de specifieke context van de locatie.

11-03-2021 | Kappers en pedicures beperkt toegestaan

Het landelijke kabinetsbeleid dat kappers en pedicures weer open gaan, is ook van toepassing op Abrona. Toch is het belangrijk om per locatie te bekijken wat mogelijk en verstandig is. In veel gevallen is het beter dat de kapper of pedicure op de woonlocatie komt dan dat cliënten afzonderlijk naar de kapper of pedicure gaan. De teams spreken dan wel met de kapper en pedicure af dat ze maximaal een groep per dag bezoeken.

11-03-2021 | Vaccinatie cliënten

Tweede vaccinatie voor cliënten van de Medische Dienst
Vorige week zijn de cliënten van de woonlocaties met een huisarts van Abrona voor de tweede keer door het eigen prikteam gevaccineerd. Ook deze vaccinatieronde is prima verlopen. De teamleiders en hun teams waren goed voorbereid, waardoor het vaccinatieteam alles volgens planning heeft kunnen uitvoeren.
Cliënten ontvingen net als bij de eerste keer, als ze dat wilden, een prikdiploma van de tweede vaccinatie.

Vaccinatie voor cliënten met externe huisarts
Tegelijkertijd wordt hard gewerkt aan de eerste en tweede vaccinatieronde voor cliënten met een huisarts buiten Abrona. Het gaat om de woonlocaties op Sterrenberg en in de regio. Zoals u weet, loopt deze vaccinatie via de regionale huisartsenorganisaties met eigen prikteams. Cliënten ontvangen de uiteindelijke uitnodiging via de huisartsenorganisatie. Vaccinatie door de huisartsenorganisatie vindt zoveel als mogelijk plaats op de woonlocaties. Wij constateren dat er onderlinge verschillen zijn tussen de regionale huisartsenorganisaties in planning, aanpak en communicatie. De woonlocaties worden op maat via mail geïnformeerd.
De werkgroep Infectiepreventie ondersteunt de regionale huisartsenorganisaties zo goed als mogelijk hierbij. 

02-03-2021 | Goede zorg blijven bieden in coronatijd

Bijna een jaar na de eerste coronabesmetting in Nederland staan we aan de vooravond
van een derde golf.
Het afgelopen jaar heeft veel van ons gevraagd. Om het vol te kunnen blijven houden bereiden we ons zo goed mogelijk voor om tekorten in mensen en middelen op te vangen als deze zich voordoen.
Bij Abrona nemen we alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om uitbraak van besmetting met het coronavirus op de locaties bij cliënten en medewerkers te voorkomen.
We hebben de verantwoordelijkheid voor de zorg aan de cliënten. Oók als we te maken krijgen met de derde coronagolf. Er is daarom nu al zorgvuldig nagedacht over welke zorg altijd moet doorgaan, wie ons daarbij op welk moment kan komen helpen, hoe we aan hulpmiddelen blijven komen, wie op dat moment welke verantwoordelijkheden heeft en hoe we daarover met betrokkenen communiceren. Iedere locatie heeft een continuïteitsplan corona. Dit wordt ook besproken met de lokale familieraden.
Laten we samen hopen dat de derde coronagolf aan onze cliënten en medewerkers voorbij gaat. Maar als dat niet zo is, weet dan dat we ons hierop zo goed als maar mogelijk is hebben voorbereid.

16-02-2021 | Vaccinatie cliënten met externe huisarts 

Vandaag zijn de cliënten van de woonlocaties Faros en de Biltse Grift in Utrecht gevaccineerd. Ook de cliënten van de overige woonlocaties zijn de komende weken aan de beurt voor de COVID-19 vaccinatie. De huisartsen hebben zich georganiseerd in regionale huisartsenorganisaties met eigen prikteams. Er is nu een samenwerking tussen die regionale huisartsenorganisaties en Abrona. Abrona ondersteunt de huisartsen bij het in kaart brengen welke cliënten willen worden gevaccineerd en het regelen van de toestemmingsformulieren.

De PO/PB’s van de betreffende locaties hebben de afgelopen twee weken hard gewerkt om de vaccinatielijsten met cliënten op tijd aan te leveren en de toestemmingsformulieren te verzamelen en te verwerken. Inmiddels zijn alle vaccinatielijsten compleet en verzonden naar de regionale huisartsenorganisaties. Zij maken op basis hiervan de planning, stellen de priklocaties vast en stemmen dit lokaal met de woonlocaties af.

Vaccinatie zorgmedewerkers
We moesten er lang op wachten. Maar gisterenavond laat kwam dan toch het groene licht van het RIVM dat de zorgmedewerkers van de gehandicaptensector zich mogen laten vaccineren. Alle zorgmedewerkers die zijn geselecteerd voor vaccinatie in de eerste ronde, hebben inmiddels een uitnodiging per mail ontvangen en kunnen via het landelijk callcenter van de GGD een afspraak maken. De eerste Abrona-medewerkers zijn vanmiddag al gevaccineerd. Wij zijn erg blij dat we hiermee weer een stap naar meer vrijheid voor de cliënten kunnen zetten.

09-02-2021  |  Impressie coronavaccinatie cliënten 

Impressie van start vaccinatie cliënten 
Het vaccinatieteam van Abrona heeft vorige week een deel van de cliënten met het Pfizer vaccin gevaccineerd. Het waren alle cliënten met een huisarts van Abrona en waarvan is aangegeven dat zij een vaccinatie kunnen en mogen krijgen. Het waren drie bijzondere dagen, want het vaccin is de eerste stap naar meer perspectief, terug naar de knuffels! Voor velen was het dan ook een feestelijk moment. Om dat met u te kunnen delen, hebben we er een video-impressie van gemaakt.

26-01-2021 | Start vaccinatie cliënten

Start vaccinatie cliënten met huisarts van Abrona
Het vaccinatieteam van Abrona start dinsdag 2 februari met het vaccineren van een deel van de cliënten met het Pfizer vaccin. Het gaat om alle cliënten waarvan is aangegeven dat zij een vaccinatie kunnen en mogen krijgen. De vaccinatie wordt uitgevoerd door een speciaal vaccinatieteam, bestaande uit verpleegkundigen van Abrona.
Er is alle aandacht voor een goed en veilig verloop. We zijn blij dat veel medewerkers hieraan een bijdrage leveren. Onder meer door het extra ondersteunen en begeleiden van cliënten tijdens de vaccinatie.

Toestemming
Onderdeel van het vaccinatietraject is het vooraf verkrijgen en registeren van toestemming van de cliënt of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger. We zijn verheugd te melden dat het is gelukt om in de korte tijd die beschikbaar was, vrijwel alle toestemmingsformulieren terug te ontvangen. Dank voor uw medewerking. We zijn trots op onze Persoonlijk ondersteuners en Persoonlijk begeleiders die hierin zo’n actieve rol hebben vervuld.

Heeft u specifieke vragen over de vaccinatie van de cliënt bij wie u betrokken bent? Neem dan contact op met de begeleider van uw verwant.

Vaccinatie van cliënten door huisartsen buiten Abrona
Deze week zijn huisartsen gestart met de vaccinatie van cliënten met het Moderna vaccin. Vooralsnog in een beperkt aantal (drie) regio’s, omdat de leveringen in het begin nog beperkt zijn. In de loop van februari zal het leveringsvolume toenemen. 
Onze brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is in afwachting van meer informatie vanuit RIVM over het verdere verloop. Zodra wij deze informatie van VGN ontvangen, delen we het hier met u.
 

Q&A’s vaccinatie cliënten
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft Q&A’s rondom vaccinatie van cliënten opgesteld. In de Q&A’s wordt antwoord gegeven op vragen zoals: ‘Kan ook gevaccineerd worden als geen toestemming is gegeven?’ en ‘Kan een wilsonbekwame cliënt die zich tegen vaccinatie verzet toch worden gevaccineerd?’.

 

20-01-2021 | Kabinetsmaatregelen en vaccinatie

Kabinetsmaatregelen
Vandaag hebben Premier Rutte en minister De Jonge in een persconferentie nieuwe extra coronamaatregelen bekend gemaakt. Daarin is aangegeven dat er (op zijn vroegst vanaf vrijdag) het voornemen is dat er een avondklok wordt ingesteld. De avondklok zal dan gelden tussen 21.00 uur en 04.30.
Daarnaast wordt het aantal personen die je overdag thuis mag ontvangen teruggebracht naar één persoon. Deze laatste maatregel is per direct ingegaan. Als de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland aanleiding ziet om de bezoekregeling aan te passen, informeren we u hier uiteraard over.

Lees hier over de persconferentie van vandaag. 

Abrona ondersteunt huisartsen bij toestemming voor vaccinatie
Begin februari gaat het vaccinatieprogramma voor cliënten die in groepsverband wonen bij Abrona van start.

Vaccinatie door Abrona
Cliënten waarvan het volledige medische dossier in bezit van Abrona is, worden op locatie door een eigen vaccinatieteam van Abrona gevaccineerd. De voorbereidingen daarvoor zijn bij ons in volle gang. Voordat gevaccineerd kan worden, is het noodzakelijk dat de cliënt of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger toestemming verleent. U bent hierover door de begeleider van uw naaste geïnformeerd. Als uw verwant zelf wilsbekwaam ter zake is, hoeft u niets te doen. Als u als wettelijk vertegenwoordiger toestemming moet verlenen en u wilt dat uw verwant de vaccinatie krijgt, verzoeken wij u om het toestemmingsformulier zo spoedig mogelijk te sturen naar de begeleider van uw verwant.
Heeft u als wettelijk vertegenwoordiger van uw verwant nog geen informatie of verzoek ontvangen, wilt u dan contact opnemen met de begeleider?

Vaccinatie door de huisarts
Cliënten die een eigen huisarts hebben, en waarvan Abrona niet het volledige medische     dossier heeft, worden onder verantwoordelijkheid van de huisarts gevaccineerd. Naar wij begrepen hebben, gebeurt dat door de huisartsenpost.
Wij hebben de huisartsen laten weten dat Abrona als service  een rol kan spelen in het  proces van het verkrijgen en vastleggen van toestemming voor vaccinatie. De begeleiders vragen deze week aan de cliënten of hun wettelijk vertegenwoordiger om ten behoeve van de huisarts alvast toestemming te geven voor vaccinatie met het Moderna vaccin. Hiervoor wordt het RIVM toestemmingsformulier gebruikt. Vervolgens zorgt de begeleider ervoor dat de cliënt de getekende toestemmingsverklaring beschikbaar heeft wanneer hij/zij voor vaccinatie naar de huisarts gaat. We hebben de huisarts gevraagd contact op te nemen met de patiënt of zijn begeleider als hij/zij voorkeur heeft voor een andere werkwijze.

14-01-2021 | Vaccinatie van cliënten start binnenkort op aantal woonlocaties

Bij Abrona zijn we volop bezig om de vaccinatie van cliënten voor te bereiden.
Zoals u ook in het landelijke nieuws kunt zien, volgen de ontwikkelingen zich snel op en verandert de situatie ook nog steeds. We willen iedereen graag snel en volledig  informeren, maar zijn ook afhankelijk van de informatie die we zelf tot onze beschikking hebben.

De cliënten waarvan Abrona over het volledige medisch dossier beschikt, zijn als eerste aan de beurt voor de vaccinatie tegen corona. Dat betreft de woonlocaties op Sterrenberg, de locatie Ruwinkel in Scherpenzeel, de locaties Noorderbreedte, Zuiderbreedte, Veldhof, Oirschot en Koetshuys Nijevelt in De Meern en de locatie Valkenier in Maarssen. Naar verwachting kunnen zij binnen enkele weken de eerste prik gaan krijgen. De Medische Dienst van Abrona verzorgt de vaccinatie. Hiervoor is een speciaal vaccinatieteam samengesteld. Deze gaat langs bij de locaties om de cliënten te vaccineren. Voordat het zover is, vraagt Abrona eerst toestemming aan de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger.

Waarom worden eerst de cliënten van deze locaties gevaccineerd?
Dat heeft te maken met recente wijzigingen in de vaccinatiestrategie van de overheid. Zij heeft daarin bepaald dat zorginstellingen het BioNTech/Pfizer vaccin gaan gebruiken. Dit is uitsluitend bedoeld voor de cliënt waarvan de instelling over het volledige medisch dossier beschikt. Voor huisartsenpraktijken is een ander vaccin geschikter vanwege de bewaarcondities en logistiek van vaccineren.

Hoe zit het met cliënten die een eigen huisarts hebben?
Cliënten die een eigen huisarts hebben, worden door de huisarts gevaccineerd. Hoe dat in zijn werk gaat, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet duidelijk wanneer de vaccinatie van de cliënten door de huisartsen gaat plaatsvinden. Cliënten ontvangen van de huisarts een uitnodiging voor vaccinatie. Wel vraagt Abrona alvast ten behoeve van de huisarts toestemming aan deze cliënten en/of hun wettelijk vertegenwoordigers voor vaccinatie met het Moderna vaccin. Dit is het vaccin dat zoals het er nu naar uitziet gebruikt zal gaan worden in de huisartsenpraktijken. Mocht er toch een ander vaccin gebruikt gaan worden, dan wordt hier opnieuw toestemming voor gevraagd.

Toestemming
Voordat de eerste prik wordt gezet, vraagt Abrona dus eerst toestemming aan de cliënten die bij Abrona wonen en/of hun wettelijk vertegenwoordigers. De cliënten krijgen zo snel mogelijk via de PO/PB bericht van de Medische Dienst over die toestemmingsvragen.
Bent u wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt wonend bij Abrona, en heeft u op 21 januari nog geen brief of mail via de PO/PB ontvangen? Neem dan contact op met de PO/PB van uw verwant. Uiteindelijk worden alleen cliënten gevaccineerd voor wie we toestemming hebben ontvangen.

Eigen keuze
Vaccineren is een eigen keuze. Bij Abrona hopen we dat iedereen zich laat vaccineren. Corona is een ernstige ziekte waar mensen zelfs aan kunnen overlijden. Hoe eerder cliënten en de mensen om hen heen zijn gevaccineerd, hoe eerder we als medewerkers en verwanten weer echt dicht bij elkaar en de cliënten kunnen zijn. Vaccineren is dus een belangrijke stap voor iedereen en zijn of haar omgeving.

Meer informatie
Misschien heeft u vragen. Misschien vraagt u zich af of vaccinatie goed is voor de cliënt van wie u verwant bent. Misschien zoekt u naar manieren om met hem of haar in gesprek te gaan over de vaccinatie.

 • Op de landelijke website www.coronavaccinatie.nl vindt u alle landelijke informatie over de coronavaccinatie
 • Steffie.nl heeft goede, betrouwbare en begrijpelijke uitleg over het vaccineren tegen corona. https://corona.steffie.nl/nl/#!/nl/modules/vaccinatie/959/stap-1.html
 • Heeft u specifieke vragen over de vaccinatie van de cliënt van wie u verwant bent? Neem dan contact op met de persoonlijk begeleider of persoonlijk ondersteuner.
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland VGN organiseert 19 januari a.s. om 10.30 uur een webinar Vaccinatie voor cliënten en ouders/verwanten. Veelgestelde vragen over coronavaccins worden beantwoord. Ook is er aandacht voor de dilemma's in de praktijk. Hoe ga je bijvoorbeeld het gesprek aan over vaccinatie met de mensen met wie je woont en/of werkt? U kunt zich voor dit gratis webinar aanmelden. Meer informatie leest u hier

14-01-2021 | Hoe werkt vaccineren? Steffie.nl

In dit filmpje vertelt Steffie over het vaccin tegen het coronavirus. 
Een vaccin tegen het coronavirus helpt om corona te bestrijden in Nederland. Sinds begin januari worden de eerste Nederlanders gevaccineerd tegen corona. Dit gebeurt met een veilig en goed werkend coronavaccin.

Vaccinatie is vrijwillig
Je kiest zelf of je je laat vaccineren tegen corona. Het coronavaccin is vrijwillig en niet verplicht. Het coronavaccin beschermt jezelf en ook je familie, vrienden, collega’s en kwetsbare mensen om je heen.

Volgorde van vaccineren
Er zijn niet meteen voldoende vaccins voor iedereen. Om de meest kwetsbare mensen te beschermen en om de druk op de gezondheidszorg te verlagen, komen deze mensen als eerste in aanmerking voor vaccinatie.

Dit en meer legt Steffie allemaal begrijpelijk uit op Corona.steffie.nl.

 

15-12-2020 | Strenge lockdown, vaccinatie

Strenge lockdown: wat betekent dat voor Abrona? 
Vandaag  (15 december) is de vergaande lockdown ingegaan. Deze duurt tot 19 januari. 
Lees hier over de maatregelen van het Kabinet.

Gelukkig is er veel aandacht voor kwetsbare groepen.  
Het coronabeleid bij Abrona verandert nauwelijks ten opzichte van de laatste weken: 

 • Het maximum aantal bezoekers per cliënt is 2. Behalve op 24, 25 en 26 december, dan mogen er 3 bezoekers per dag komen. Het is niet wenselijk om in een paar dagen tijd veel verschillende mensen te ontmoeten.  
 • Buiten mogen maximaal 2 mensen bij elkaar zijn. Behalve als je behoort tot 1 huisgezin. 
 • De dagbestedingslocaties blijven zoveel als mogelijk open. Het vervoer van en naar de dagbesteding blijft mogelijk. 
 • De (medische) behandelingen kunnen doorgaan. 
 • De ambulante begeleiding in de Maatschappelijke Ondersteuning kan doorgaan. 

Oproep
We vragen medewerkers, cliënten en verwanten nadrukkelijk om alert te zijn tijdens de kerstdagen. Het is verstandig om zoveel mogelijk thuis te blijven en je aan de regels te houden. Dit gelet op de kwetsbaarheid van cliënten en het oplopend aantal besmettingen in de samenleving.
Er zijn door de strenge maatregelen van het Kabinet beperkte mogelijkheden. Laten we, in goed overleg met de lokale raden, toch vooral kijken naar wat wel kan in kleine groepen. En het zo gezellig en feestelijk mogelijk maken in huiselijke sfeer op de locatie. 

Vaccinatie: een beschermende ring rond cliënten
Bij Abrona hopen we dat iedereen zich laat vaccineren. Want hoe meer mensen ingeënt zijn, des te beter het vaccin bescherming biedt.
Zoals het er nu naar uitziet, kan in de tweede helft van januari gestart worden met de COVID-19 vaccinatie van zorgmedewerkers. De medewerkers in de directe zorg hebben voorrang. De vaccinaties voor medewerkers zullen worden gedaan op de 25 GGD testlocaties in het land. 
Cliënten worden later gevaccineerd, waarschijnlijk in februari. Die vaccinatie zal gaan lopen via de Medische Dienst of de huisartsen. Achter de schermen worden al volop logistieke voorbereidingen getroffen.
 
Abrona moedigt medewerkers, cliënten, familie en vrijwilligers aan om zich te laten vaccineren. 
Het doel van de vaccinatie is het creëren van een beschermingsring om cliënten heen. Dat maakt het wenselijk om alle mensen die direct contact hebben met cliënten te vaccineren. Als we die ring om cliënten heen creëren, is het ook logisch dat familieleden en vrijwilligers zich indien mogelijk snel laten vaccineren. Zij worden niet door Abrona gevaccineerd.

We begrijpen dat u veel vragen heeft. Zodra er meer bekend is, informeren we u daarover.
Meer informatie: www.coronavaccinatie.nl

 

 

14-12-2020 | Vergaande lockdown: morgenmiddag nadere berichtgeving

Vanavond heeft Premier Rutte een vergaande lockdown aangekondigd. Deze gaat vannacht in en duurt tot 19 januari. Het is voor iedereen heel vervelend dat juist nu Kerstmis en Oud en Nieuw voor de deur staan, extra maatregelen nodig zijn.

Op dit moment vertaalt het Crisisteam de maatregelen die vanavond door het kabinet zijn aangekondigd, naar wat dit concreet betekent voor het coronabeleid van Abrona in de komende weken. We baseren ons hierbij ook op de richtlijnen van onze koepelorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.
Morgenmiddag (dinsdag 15 december) volgt hierover nadere berichtgeving.

Het is onze wens en we hebben met elkaar een grote uitdaging om, binnen de beperkte mogelijkheden die er zijn, een goede invulling te geven aan de komende feestdagen. In huiselijke sfeer en met gezelligheid op de locaties. We zullen in goed overleg met de lokale raden, op maat uitwerken wat de mogelijkheden per locatie zijn. Uiteraard met inachtneming van alle coronamaatregelen.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over wat deze vergaande lockdown betekent voor u en uw verwant. We verzoeken u onze berichtgeving van morgen af te wachten. Heeft u dan nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de persoonlijk begeleider of ondersteuner.

18-11-2020 | Persconferentie kabinet 17 november: gedeeltelijke lockdown duurt voort

“Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de maatregelen, en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We blijven de basisregels toepassen. En proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen.” Dat zei premier Rutte in de persconferentie van 17 november.
De maatregelen duren tot begin december.

Voor Abrona betekent dit voor de komende drie weken:

 • Bezoek blijf mogelijk. Het maximum aantal bezoekers is 3 (dat was 2).
 • Buiten de eigen woning geldt dat maximaal 4 personen (dat was 2) of 1 huishouden in groepsverband ergens heen mogen gaan. We passen onze beweegprogramma’s en andere buitenactiviteiten hierop aan.
 • Dringend advies om tot medio januari niet naar het buitenland te reizen
 • Kantoormedewerkers van Abrona werken nog steeds zoveel mogelijk thuis
 • Het volhouden van de basismaatregelen blijft belangrijk om het aantal besmettingen terug te dringen.

Het kabinet heeft nog niet besloten welke maatregelen gelden rondom de Kerstdagen en tijdens oud en nieuw. Maar hoe beter we ons nu aan de maatregelen houden, hoe groter de kans op aanpassing van de maatregelen. Laten we ondertussen goed voor elkaar blijven zorgen. Hou vol en blijf gezond! Wij blijven er alles aan doen om risico op besmetting van cliënten en medewerkers zo klein mogelijk te maken.  

04-11-2020 | Persconferentie kabinet 3 november : tijdelijk extra maatregelen

In de persconferentie van 3 november heeft het kabinet een tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown aangekondigd. Het is gelukt om de stijging van het aantal besmettingen te doorbreken. We zijn op de goede weg, maar het gaat nog te langzaam.
Deze maatregelen duren tot 19 november.

Voor Abrona betekent dit voor de komende twee weken:

 • De bezoekregeling wordt voor de duur van de maatregelen aangepast. Bezoek blijft mogelijk. Het maximum aantal bezoekers is 2.
 • Buiten de eigen woning geldt dat maximaal 2 personen (dat was 4) of 1 huishouden in groepsverband ergens heen mogen gaan. We passen onze beweegprogramma’s en andere buitenactiviteiten hierop aan.
 • Dringend advies om tot half januari geen reizen naar het buitenland te maken en te boeken
 • Kantoormedewerkers van Abrona werken nog steeds zoveel mogelijk thuis

De landelijke maatregelen zijn vooral gericht op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om besmettingen te voorkomen door afstand te houden, hygiënemaatregelen na te leven, bij klachten thuis te blijven en drukte te vermijden. Het is belangrijk dat ieder zich bewust is van zijn of haar algemene maatschappelijke verantwoordelijkheid, maatregelen neemt en zijn of haar gedrag aanpast om te voorkomen dat we elkaar besmetten. Abrona vertrouwt erop dat ieder daar zijn verantwoordelijkheid in neemt.
Door onze gezamenlijke inzet beperken we de besmettingen bij Abrona.
​​

Op iedere locatie en voor elke cliënt is de situatie anders. Dit vraagt maatwerk en voortdurend overleg tussen begeleiding, cliënten, familie en vrijwilligers. Blijf de mogelijkheden en onmogelijkheden goed met elkaar bespreken.

15-10-2020 | Persconferentie kabinet 13 oktober:
betekenis aangescherpte maatregelen voor Abrona

 

In de persconferentie van dinsdagavond 13 oktober heeft het kabinet extra maatregelen aangekondigd om verspreiding van het coronavirus af te remmen. Er zijn geen specifieke maatregelen van toepassing op de zorg. Er is dus geen sprake van een landelijk bezoekverbod of het sluiten van dagbestedingslocaties. Het streven is juist om de ondersteuning aan cliënten zo normaal mogelijk voort te zetten en eventuele maatregelen op maat in te vullen. We vragen onze medewerkers wel om extra aandacht te (blijven) geven aan een goede risicoafweging per cliënt bijvoorbeeld bij activiteiten die iemand (buitenshuis) onderneemt.

Voor Abrona betekenen de aangescherpte maatregelen van het Kabinet:

 • Thuiswerken: Voor medewerkers die niet in de primaire zorg werken geldt nog steeds: werk zoveel mogelijk thuis.
 • Onze horecalocaties zijn inmiddels weer gesloten voor publiek. Voor de cliënten zijn er alternatieve dagbestedingsactiviteiten.
 • Bezoekersregeling: Je mag maximaal 3 bezoekers per dag ontvangen, dit geldt per cliënt. En dus niet per locatie of woning. Bezoek is op afspraak. Bij het plannen van de bezoekafspraken let Abrona erop op dat bezoekersstromen niet alsnog voor te veel bezoekersverkeer tegelijkertijd op de locatie zorgen.
 • Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand, individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen.
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens. Verder is de VGN in overleg met VWS om voor de gehandicaptenzorg een uitzondering te maken op de maatregel dat groepen buiten maar uit vier personen mogen bestaan.

Coronamelder app
Vanaf zaterdag 10 oktober is de coronamelder app in heel Nederland te gebruiken. Via de coronamelder wordt de gebruiker geïnformeerd als hij/zij in de buurt is geweest van iemand die positief getest wordt op corona. In dat geval geeft de app advies over wat de gebruiker moet doen, bijvoorbeeld zelf een test aanvragen en een aantal dagen in quarantaine gaan. Dit is afhankelijk van hoe lang het geleden is dat de gebruiker in de buurt is geweest van de besmette persoon.
Het gebruik van de coronamelder is niet verplicht, maar kan bijdragen aan het snel signaleren van een mogelijke besmetting om zo introductie of verspreiding van het coronavirus in een organisatie te voorkomen.

2-10-2020 | Mondneusmaskers uit voorzorg

Abrona heeft het besluit genomen om de medewerkers (begeleiders en behandelaren) op alle locaties van Abrona bij contacten binnen de 1,5 meter met cliënten te vragen uit voorzorg een chirurgisch mondneusmasker te dragen. Ook dus als er geen sprake is van klachten, verdenking of besmetting.
Het is een uitbreiding van de maatregel die we eerder deze week namen voor drie specifieke locaties met de meest kwetsbare cliënten.

Er is nog geen duidelijke richtlijn vanuit de GGD Utrecht over dit onderwerp en ook niet vanuit onze belangenorganisatie VGN. Omdat Abrona te maken heeft met een groot aantal (vermoedens van) besmettingen, kiezen we ervoor om de komende 6 weken uit voorzorg mondkapjes te gaan gebruiken. Als in deze periode het aantal (vermoedens van) besmettingen afneemt, kan het gebruik verminderd worden.
B
ezoek kan nog steeds plaatsvinden op de 1,5 meter afstand. In uitzonderlijke gevallen waarin dat niet lukt, bijvoorbeeld omdat de cliënt geen afstand kan houden of de familie mantelzorg-taken verricht, wordt er een mondkapje op de locatie verstrekt.

30-9-2020 | Persconferentie kabinet van 28 september: nieuwe maatregelen bij Abrona

Op maandag 28 september 2020 kondigde het kabinet nieuwe regels aan om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit omdat landelijk het aantal besmettingen snel toeneemt en omdat mensen zich niet altijd even goed aan de coronaregels houden.
In deze link leest u wat die nieuwe landelijke regels zijn. https://www.rijksoverheid.nl/onder-werpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-28-septem-ber-in-eenvoudige-taal

Abrona heeft de eerste corona-golf relatief goed doorstaan. Nu er landelijk een toename is van het aantal besmettingen en de maatregelen landelijk ook weer strakker worden ingezet, heeft het managementteam besloten om een aantal bestaande maatregelen aan te passen en nieuwe maatregelen toe te voegen. We zetten de regels bij Abrona hieronder voor u op rij:

Bezoekregeling
Het bezoeken van locaties/woonvoorzieningen blijft mogelijk, maar mag alleen nog op afspraak. Het blijft belangrijk om 1,5 meter afstand te houden. Alleen als er een corona besmetting op locatie is, sluit de locatie voor bezoek.
Locaties/woonvoorzieningen beoordelen de lokale bezoekregeling opnieuw en passen de afspraken op de locatie zo nodig aan. Hierover voeren zij overleg met de cliënten- en familieraad. Basis hierbij blijft de VGN bezoekregeling.

Nieuwe maatregelen
• Locaties/woonvoorzieningen stellen noodscenario’s op zodat de minimale zorg continuïteit wordt gewaarborgd.
• Voor iedere algemene ruimte van Abrona wordt vastgesteld hoeveel personen maximaal in de ruimte mogen zijn (berekend aan de hand van het aantal vierkante meters van de ruimte).
• Bijeenkomsten en vergaderingen met meer dan drie personen vinden digitaal plaats. Tenzij anders overeengekomen met de leidinggevende en de betreffende manager.
• Voor uitzonderlijke bijeenkomsten/vergaderingen met fysieke aanwezigheid (overeengekomen met leidinggevende en manager) geldt een normering tot een maximum van 12 personen. Enige uitzondering hierop zijn bijeenkomsten georganiseerd in de grote zaal van ’t Lichtpunt in Huis ter Heide.
• Vergaderingen en bijeenkomsten vinden zoveel mogelijk digitaal plaats en fysiek alleen met toestemming van teamleider en manager.
• Overleggen vinden niet plaats met een heel team, hele afdeling of functiegroep (bijvoorbeeld teamleiders) om te voorkomen dat de zorg continuïteit in gevaar komt door besmetting.
• Alle interne (bij)scholingen vinden digitaal plaats, met uitzondering van de training OO&V en de BIG-handelingen waarbij digitale toetsing onmogelijk is.


Bestaande maatregelen
• Geen handen schudden
• Was goed en vaak je handen met zeep
• Hoest en nies in de elleboog
• Houd 1,5 meter afstand van andere mensen
• Bij griep/verkoudheid of andere luchtwegklachten: blijf thuis en laat je testen
• Vermijd drukke plaatsen
• Ventileer ruimtes tijdens en na een overleg goed
• Medewerkers buiten de primaire zorg en/of vitale functies werken thuis, tenzij... (tenzij er sprake is van noodzaak, afgesproken met de leidinggevende).
• Houd je aan bovenstaande richtlijnen, zowel op het werk als privé

30-9-2020 | GGD adviseert mondneusmaskers uit voorzorg

De GGD adviseert zorgorganisaties in de regio Utrecht nieuw preventief beleid om verspreiding van COVID-19 te voorkomen bij kwetsbare cliënten, waarbij (nog) geen sprake is van een verdenking of besmetting met COVID-19.
De aanleiding is dat de regio Utrecht door de minister van VWS en de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht ingeschaald is als zorgelijk op de daarvoor gehanteerde escalatieladder.
Onze belangenorganisatie VGN gaat in overleg met de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten in beeld brengen of en zo ja bij welke cliënten en leefsituaties dit van toepassing is. Op basis daarvan gaat de VGN met het ministerie van VWS in gesprek of het mogelijk is om ook in de gehandicaptenzorg uit voorzorg PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) te gebruiken en medewerkers periodiek te testen.
Vooruitlopend op deze uitkomst, hebben wij besloten dat alle medewerkers (begeleiders en behandelaren) op de woonlocaties Orionplein en Sterrenberglaan 10 in Huis ter Heide en Valkenier in Maarssenbroek uit voorzorg een chirurgisch mondneusmasker bij alle contacten binnen de 1,5 meter met cliënten dragen. Ook als er dus geen sprake is van klachten, verdenking of besmetting.
Bezoek kan nog steeds plaatsvinden op de 1,5 meter afstand. In uitzonderlijke gevallen waarin dat niet lukt, bijvoorbeeld omdat de c
liënt geen afstand kan houden of de familie mantelzorg-taken verricht, wordt er een mondkapje op de locatie verstrekt.


Zodra er meer nieuws over ‘mondneusmaskers uit voorzorg’ is, laten we dat via de website weten.

22-7-2020 | Even voorstellen: het Supportteam

Voor de medewerkers van Abrona zijn Hilda Alkema en Sander Niekerk geen onbekenden. Zij vormden tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis het Supportteam en ondersteunden begeleiders bij het handelen volgens het coronaprotocol in geval van besmetting van een cliënt. In hun functie van Cliëntsysteemondersteuner waren ze al regelmatig op de zorglocaties te vinden. De laatste tijd werd dat contact geïntensiveerd door de komst van het coronavirus. Hilda en Sander vertellen over hun rol als Supportteam ten tijde van corona.

Sander Niekerk (links) en Hilda Alkema
Sander Niekerk en Hilda Alkema

Even voorstellen
Sander werkt nu drie jaar bij Abrona als Cliëntsysteem ondersteuner. Hij kon het meteen goed vinden met Hilda: “We zien veel dingen hetzelfde, dat bleek meteen de eerste dag al.” Sander vindt het de leukste uitdaging om te zorgen dat de zorgprofessional iets leert waar hij de rest van zijn carrière wat aan heeft. “Cliënten krijgen betere zorg als de begeleider meer plezier uit zijn werk haalt”, aldus Sander. Zijn maatje Hilda werkt al 29 jaar bij Abrona. Hilda vertelt: “Moeilijk gedrag van een cliënt is vaak de koorts van een situatie, van een systeem. Wij kijken naar hoe de begeleiders handelen, wat er nodig is in het systeem en hoe wij daarin kunnen ondersteunen hun handelen te optimaliseren. En eigenlijk is dat in deze tijden van corona niet heel anders.”

Werken volgens een protocol
Sander en Hilda waren nauw betrokken bij de (door)ontwikkeling van het corona protocol. Bij vermoedens van een besmetting werden zij ingeschakeld om de teams te ondersteunen bij de uitvoering van het protocol. Hilda: “Opeens wordt er van begeleiders gevraagd dat zij volgens een protocol werken, terwijl ze gewend zijn om zorg op maat te bieden. Nu is een coronabesmetting ook maatwerk, maar wel binnen de richtlijnen van het protocol. En dat is best een groot document met veel tekst en bijlagen. Er komt nu eenmaal veel bij kijken. Hoe vertaal je zo’n protocol nu naar de praktijk? Dan is het fijn dat er duidelijke stroomschema’s zijn waarin wij begeleiders mee kunnen nemen.”

Samen
Ook Sander merkte dat het voor begeleiders echt even schakelen is: “Begeleiders reageren heel verschillend op de situatie. Soms is er stress en emotie of zijn begeleiders helemaal niet gewend om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Op sommige locaties was het echt pittig, maar als je dan ziet hoe een team het met elkaar oppakt… daar kun je alleen maar waardering voor hebben.”

Waardering
Hilda ervoer die waardering ook richting het supportteam: “We merkten dat betrokkenen het waarderen als we ze door de situatie heen helpen. Ze stellen zich best kwetsbaar op, we staan goed in verbinding met elkaar. Begeleiders staan meteen in de ‘doe-stand’, zo van: kom maar op. Als je het dan samen voor elkaar krijgt, dat is waar je het voor doet. We zijn erg blij met de cliëntgerichte houding van de begeleiders. Zij komen op voor de belangen van de cliënten en zo kunnen we gezamenlijk de beste zorg neerzetten onder deze vreemde omstandigheden.”

03-7-2020 | Bezoekregeling na 1 juli: er kan weer meer

Woensdag 1 juli heeft de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) een geactualiseerde handreiking voor bezoek en logeren gedeeld. Deze handreiking is gemaakt samen met cliënten- en verwantenorganisaties en de vereniging van AVG-artsen en is gebaseerd op de verruimingen die het kabinet 25 juni jl. aankondigde. De handreiking ‘bezoek en logeren’ van de VGN is vanaf vandaag de leidraad voor Abrona. 

Vanaf 1 juli zijn de landelijke maatregelen vooral gericht op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om besmettingen te voorkomen door afstand te houden,  hygiënemaatregelen na te leven, bij klachten thuis te blijven en drukte te vermijden. De maatregelen gaan steeds minder over begrenzen en beperken. Dit geldt ook voor bezoek en logeren.
Dit betekent dat wanneer iedereen zich aan deze richtlijnen houdt er geen extra beperkingen nodig zijn in bijvoorbeeld bezoekfrequentie of de duur van het bezoek.

Wat betekent dit voor de bezoekregeling van Abrona?

 • Cliënten die 1,5 m afstand kunnen houden, mogen onbeperkt bezoek ontvangen en op bezoek gaan.
 • Bij cliënten die zich niet aan de 1,5 meter afstand regel kunnen houden, is het van belang dat de kring van bezoekers beperkt blijft. In het gesprek tussen familie, begeleiding/gedragskundige en cliënt wordt de afweging gemaakt van ervaren kwaliteit van leven en de risico’s van besmetting bij veel verschillende contacten. Afgesproken wordt welke vaste bezoekers dit zijn. Het gaat om mensen die belangrijk zijn in het leven van de cliënt. 
 • Om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk op bezoek komen op een locatie, vragen we om een afspraak met het team te maken vóór het bezoek.
 • Bezoek vindt bij voorkeur plaats buiten of in de eigen ruimte/kamer
  Het bezoek vermijdt nabij contact met andere cliënten.
 • Er vindt geen bezoek plaats bij (milde) klachten van bezoeker en/of zijn huishouden.
 • Als er een corona verdenking of besmetting is bij een cliënt op een de afdeling is er geen bezoek mogelijk op die afdeling.

We vinden het belangrijk dat verwanten en bezoekers zich welkom voelen bij Abrona. We begrijpen dat verruimen spannend kan zijn voor medewerkers en ook voor cliënten en verwanten. Samen hebben we de besmettingen bij Abrona kunnen beperken. Daarom kunnen we nu samen afspraken maken hoe verwanten en cliënten elkaar weer op een fijne en verantwoorde manier kunnen ontmoeten.  

26-6-2020 | Persconferentie 24 juni, Webinar VGN bezoekregeling

Persconferentie 24 juni
Premier Rutte zei in de persconferentie van 24 juni “we moeten nu zorgen dat er geen tweede golf komt, maar er wel op voorbereid zijn” en “door afstand te houden, geven we ruimte aan elkaar”. De verdere versoepeling van de landelijke maatregelen vanaf 1 juli vragen nog meer zelfdiscipline en verantwoordelijkheid van iedereen. Zo ook op de verschillende locaties van Abrona. We wachten het advies van de VGN af, zoals ook na voorgaande aanpassingen in het overheidsbeleid. Zo blijven we in lijn binnen de verstandelijk gehandicaptensector. Informatie over verdere versoepeling van de maatregelen en richtlijnen plaatsen we weer op deze website.

Webinar VGN over bezoekregeling in de gehandicaptenzorg
De coronacrisis heeft enorme impact op de gehandicaptenzorg. Tijdens de lockdown moest iedereen zoveel mogelijk binnenblijven, ook bij organisaties in de gehandicaptenzorg. Cliënten en medewerkers mochten geen gevaar lopen. In de afgelopen maand zijn de maatregelen geleidelijk versoepeld, ook als het gaat om bezoek. Bij de VGN komen veel vragen binnen van ouders/verwanten en professionals over de bezoekregeling. Via dit webinar op vrijdag 3 juli van 10.30 tot 11.30 uur geeft de VGN informatie over feiten en fabels die er zijn over corona en besmetting en gaan ze in op de dilemma’s in de praktijk. Het webinar is bedoeld voor begeleiders, managers, gedragsdeskundigen en ouders en verwanten in de gehandicaptenzorg.

16-6-2020 | Voormalig verpleegkundige Wilma Turkstra schiet Abrona te hulp: “Ik moest gewoon iets doen.”

Wilma TurkstraIn april opende Abrona een speciale verpleegafdeling voor cliënten met het coronavirus. Er kwamen zes bedden te staan met de mogelijkheid om uit te breiden naar tien. Wilma Turkstra werkt op de afdeling Wijk- en stadsbeheer bij Gemeente Veenendaal. Toen ze hoorde over de verpleegafdeling, bood ze meteen haar hulp aan.

Als Wilma op het nieuws hoort over de corona-uitbraak in Nederland, begint het bij haar gelijk te kriebelen. “Ik moest gewoon iets doen en bedacht meteen wat ik voor zinnigs kon bijdragen. Ik ben voorheen verpleegkundige geweest, dus ik dacht natuurlijk aan de zorg. Maar voor de ziekenhuizen ben ik al te lang uit het werk.”

In gesprek met Corien Besamusca hoort Wilma over de cohortafdeling bij Abrona. Ze bespreekt het met haar werkgever en krijgt groen licht. “Van mijn manager kreeg ik gelukkig de volledige steun. Hij zei: “we gaan zorgen dat we dit kunnen realiseren.” Ik was heel blij dat hij zo positief reageerde. Er zitten nou eenmaal wel wat haken en ogen aan. Het risico om ziek te worden is groter en mijn gewone werk moesten we anders inrichten.” Toch heeft Wilma zelf niet de angst om besmet te raken. “Als je alle maatregelen in acht neemt, is die kans heel klein. Mijn gezin moest wel even wennen aan het idee dat ik contact zou hebben met coronapatiënten.”

Omdat Wilma haar bevoegdheden als verpleegkundige kwijt is, moet ze nog wel een aantal trainingen doen; BHV, zuurstof toedienen en medicatie geven. “Ik vond het eigenlijk heel leuk om weer met mijn oude vak bezig te zijn. De handelingen zitten nog steeds in mijn systeem, ik pakte alles zo weer op.” Uiteindelijk blijkt het erg mee te vallen met het aantal zieken bij Abrona. De verpleegafdeling wordt weer afgebouwd, geen van de bedden is in gebruik geweest. “Een grote opluchting voor iedereen, maar we waren er wel klaar voor!”

Wilma zou het zo weer doen. “Ik vond het fijn om in die actiemodus te zitten. Als verpleegkundige ben je altijd bezig met: hoe zorg ik dat deze persoon zich zo prettig mogelijk voelt? Dat wilde ik ook graag voor de cliënten van Abrona doen. Daarnaast voelde het goed om iets terug te kunnen doen namens de gemeente. Corien zet zich altijd in voor ons en zo kon ik iets teruggeven.”

Abrona wil Wilma Turkstra, Gemeente Veenendaal en alle andere betrokkenen ontzettend bedanken voor hun inzet en steun. Gelukkig was de verpleegafdeling niet nodig, maar we weten wel dat we er klaar voor zijn.

5-6-2020 | Bezoekregeling bij Abrona na persconferentie 3 juni

In de persconferentie op 3 juni kondigde premier Rutte ook aan dat bewoners van verpleeghuizen vanaf 15 juni meer dan één bezoeker mogen ontvangen (uitsluitend als het verpleeghuis vrij is van corona). Mogelijk heeft u hierdoor verwachtingen rond de verruiming van de bezoekregeling voor kwetsbare groepen bij Abrona. Binnen Abrona geldt vooralsnog voor de kwetsbare groepen dat één of maximaal twee vaste bezoekers kunnen komen.
Voor de andere cliënten geldt dat zij recht hebben op bezoek van tenminste 1 à 2 wisselende personen conform de richtlijnen voor de gehandicaptensector. 
Er wordt nu hard gewerkt aan bezoekafspraken en bezoek voor iedere cliënt. We kijken eerst zorgvuldig naar het effect daarvan en daarna of er vervolgstappen mogelijk zijn.

20-5-2020 | Verruiming bezoekregeling bij Abrona

Eindelijk is er een verruiming van de bezoekregeling voor cliënten en verwanten mogelijk. Daar zijn we heel blij mee. Tegelijkertijd is het spannend, omdat we met soms kwetsbare cliënten te maken hebben. Het risico van besmetting neemt toe naarmate we de maatregelen versoepelen.

Lees hier de brief waarin we de 1e contactpersonen informeren over hoe de bezoekregeling bij Abrona eruit gaat zien.

07-5-2020 | Persconferentie van 6 mei: gecontroleerd versoepelen van maatregelen

In de persconferentie van gisterenavond gaven premier Rutte en minister De Jonge aan dat er iets meer perspectief komt om stap voor stap de maatregelen te kunnen versoepelen. Dat is een bemoedigend bericht. Zij gaven daarbij echter ook de waarschuwing: versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.

We hebben begrip voor alle vragen en wensen van verwanten, cliënten en medewerkers om na deze laatste persconferentie zo snel mogelijk naar het ‘nieuwe normaal’ te kunnen gaan.
De Werkgroep Infectiepreventie Corona en het Crisisteam Abrona werken de komende tijd de ruimte die er in de RIVM richtlijnen komt, uit. Ze doen dit zorgvuldig en gecontroleerd. Stap voor stap.
Er zijn een paar onderwerpen waarvoor ze zeer specifiek de mogelijkheden wat wel of niet kan, gaan uitwerken. Dit zijn:
.         Voor aanpassing van de bezoekregeling en dagbesteding (inclusief horeca) wachten we het advies van de VGN af en maken we onderlinge afspraken in VGU verband. Voor dit moment geldt: tot nader order ongewijzigd beleid.
.         Voor behandelingen van cliënten in het gezondheidscentrum of op locatie gaan we een plan maken hoe en onder welke voorwaarden deze weer kunnen worden opgestart.
.         Voor de werkplekken in het dienstencentrum en het gezondheidscentrum blijft voorlopig gelden: medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Ondertussen vragen we leidinggevenden om alvast samen met de teams na te denken over hoe de werkplekken het beste kunnen worden gebruikt als het advies ‘werk zoveel mogelijk thuis’ nog langere tijd blijft gelden. 
.         We vragen een teamleider en gedragsdeskundige om na te denken en advies te geven over activiteiten van cliënten (bezoek kapper, schoonheidsspecialiste, terras, bioscoop enzovoort) binnen de nieuwe richtlijn van het RIVM. We komen hiermee zo snel mogelijk bij u terug en zullen ook zorgen voor communicatiemiddelen waarmee begeleiders het gesprek met cliënten hierover kunnen voeren.

Zodra we meer duidelijkheid hebben, informeren we u direct.

29-4-2020 | Nederland, denk een beetje aan ons

Heeft u hem al gezien? Onder het motto 'Denk een beetje aan ze' vraagt onze brancheorganisatie VGN in een commercial aandacht voor de gehandicaptenzorg in tijden van corona. STER biedt hiervoor gratis zendtijd aan en zendt de reclamespot in mei op de televisie uit. Wij zijn er trots op dat alle cliënten en medewerkers op deze manier de aandacht krijgen die ze verdienen. 

Lees hier het hele artikel van VGN over de commercial.

24-4-2020 | Mooie voorbeelden van (online) ondersteuning thuis

De ondersteuning van cliënten die zelfstandig wonen vindt op een andere manier plaats, nu de bezoeken van ambulante begeleiders wegvallen en zij niet naar dagbesteding of het werk kunnen. Hieronder een greep uit de verschillende vormen van ondersteuning. Een aantal vormen wordt ook gebruikt voor cliënten die in een groepswoning bij Abrona wonen. Lees verder

23-4-2020 | Vragen over (mogelijke) besmettingen 

Wij krijgen veel vragen van medewerkers en verwanten over mogelijke besmettingen. Als er sprake is van een mogelijke besmetting bij een cliënt, dan wordt dat direct gedeeld met de collega’s die betrokken zijn bij de zorg. De teamleider van de betreffende woonlocatie informeert dan ook alle verwanten van die locatie. Zodra er op een woonlocatie sprake is van een mogelijke besmetting van een medewerker, dan worden betrokken medewerkers en verwanten van die locatie geïnformeerd. De teamleider van de locatie neemt daarover contact op met de verwanten.

21-4-2020 | Coronabeleid van Abrona na 28 april

Vanavond om 19 uur was de persconferentie van premier Rutte over de maatregelen rondom corona na 28 april. Hij heeft een stevig bericht afgegeven. Volhouden, dat geldt ook voor ons. We hebben nog een serieuze periode te gaan, waarbij specifiek voor onze sector geen ruimte wordt gegeven. Dat valt tegen. Teleurstelling voor alles op het gebied van bezoek en dagbesteding. Forse impact op alles voor cliënten, familie, vrijwilligers en onze medewerkers.

Natuurlijk bent u benieuwd wat het besluit van het kabinet betekent voor het coronabeleid van Abrona. Het Crisisteam en de Werkgroep Infectiepreventie corona gaan hard aan het werk om de maatregelen na 28 april te vertalen naar beleid voor Abrona. Omdat wij de richtlijnen van het RIVM volgen en de adviezen van onze koepelorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland hierin betrekken, kost het wel even tijd. Zodra we weten welke maatregelen we na 28 april gaan hanteren, zullen we u via deze website nader informeren.
Dank u wel voor uw geduld.

Toke Piket, bestuurder en voorzitter crisisteam Abrona

15-4-2020 | Spoedcursussen voor extra handen

De VGN academie* stelt sinds vandaag een deel van haar leercontent gratis beschikbaar aan mensen die tijdens de coronacrisis (mogelijk gaan) bijspringen in de zorg. Ze heeft drie spoedcursussen gemaakt voor vrijwilligers, familieleden, zij-instromers of zorgprofessionals die er al een tijdje uit zijn. Op de tijdelijke site https://zorgklas.vgnacademie.nl/home/nl-nl/shop kunnen zij een account aanmaken. Er zijn spoedcursussen beschikbaar voor de drie belangrijkste cliëntengroepen (licht, matig en ernstig verstandelijke beperking).

*de VGN academie is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties, waaronder Abrona

15-4-2020 | Mooie initiatieven uitgelicht

De coronacrisis brengt ons dichter bij elkaar. Dat werd de afgelopen weken goed zichtbaar in allerlei mooie initiatieven.

Onze medewerkers tonen zich van hun meest flexibele en creatieve kant. De dagbestedingslocaties zijn gesloten, maar begeleiders zorgen voor een leuke en zinvolle dag in de woning. Ook worden er nieuwe manieren gevonden om contact te onderhouden met familie en vrienden.

Familie, vrienden, buurtbewoners en lokale ondernemers brengen kleur in de dag met bloemen, lekkers en vertier. Leveranciers en samenwerkingspartners zetten de ene actie na de andere op om onze cliënten en medewerkers een hart onder de riem te steken. Hartverwarmend!

In dit bericht delen wij een paar mooie initiatieven:

 • Medewerkers zetten met elkaar een intranetpagina op waar alle leuke ideeën voor een zinvolle dag worden gedeeld.
 • Het schilderatelier van de Kosmos deelt elke dag een tekentip (bedankt Laura!).
 • De fysiotherapeuten nemen elke dag beweegvideo’s op. Volg jij ze al op YouTube?
 • Ontzettend veel begane buren en lokale ondernemers brengen bloemen, tekeningen en lekkers langs. De Paasdagen zijn we goed doorgekomen!
 • Bekende en lokale muzikanten geven concerten buiten bij de locaties.
 • Er werden orchideeën (dankzij Pon Dutch Lease en Opti-flor) en chocolade (dankzij Bijenkorf en Manutan) verdeeld over de locaties. Dit werd gedaan met hulp van Post & Papier, Vrienden van Abrona en de afdeling Vrijwilligerswerk.
 • Vrienden van Abrona maakte mogelijk dat er creatieve- en beweegmaterialen uitgedeeld werden door de begeleiders van NuDoen! en de Kosmos.
 • Ook aan de ambulante cliënten werd gedacht. Zij ontvingen materialen en attenties om hun dag wat meer kleur te geven.
 • De dienst Geestelijke Verzorging nam voor Pasen haar diensten op en deelde ze met de woongroepen.
 • Vrienden van Abrona schonk 25 iPads. Door te beeldbellen kunnen cliënten toch virtueel contact hebben met familie en vrienden.

Aan iedereen die meehelpt en -denkt: ontzettend bedankt!

Collage initiatieven coronacrisis
Een kleine selectie van alle initiatieven.

02-4-2020 | Zanger Marco Mark treedt op bij locaties Abrona

Om cliënten en medewerkers een hart onder de riem te steken, gaf zanger Marco Mark optredens bij verschillende zorginstellingen in Woerden. Zo ook bij onze locaties Kasteel Woerden en Brediushof. De cliënten en medewerkers hebben er erg van genoten.

Bekijk hier het nieuwsverslag van RPL TV Woerden:

01-4-2020 | Maatregelen verlengd tot 28 april

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is bezoek op locaties van Abrona in principe niet toegestaan. In bijzondere omstandigheden kunnen we van die regel afwijken. Deze bezoekregeling was al van kracht sinds 25 maart en is nu verlengd tot dinsdag 28 april. Ook andere maatregelen, zoals sluiting van de dagbesteding, zijn verlengd tot 28 april. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en het advies van onze koepelorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

25-3-2020 | Aangepaste bezoekregeling: 'Nee, tenzij...'

Maandagavond 23 maart heeft het kabinet de richtlijnen voor het bezoek in de gehandicaptenzorg verder aangescherpt. Dat hebben ze gedaan in goed overleg met de koepelorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Maandagavond heeft de VGN de bezoekregeling vastgesteld. Abrona heeft besloten de regeling volledig over te nemen.

“Nee, tenzij…” beleid
Iedere locatie is anders. Het uitgangspunt is dat de zorgaanbieder op basis van een risicoafweging eigen beleid formuleert voor de locaties. Daarbij geldt een “Nee, tenzij…” beleid. Dit betekent dat er geen bezoek mogelijk is, tenzij het contact met de familie en/of vrijwilliger van essentieel belang is voor de cliënt. Bijvoorbeeld omdat die actief betrokken is bij de dagelijkse zorgverlening. Of omdat het voor het emotioneel of psychisch welzijn van de cliënt belangrijk is dat er contact is met de verwant (lees cruciale persoon). Uiteraard moet die klachtenvrij zijn. De persoonlijk begeleider of persoonlijk ondersteuner (PO/PB) en de gedragsdeskundige maken, eventueel in overleg met de arts, de afweging of het bezoek van essentieel belang is. De teamleider neemt de eindbeslissing.

Bezoek ontvangen:

 • Alleen verwanten en vrijwilligers mogen naar binnen.
 • Cruciale personen zijn mensen – meestal verwanten - die nodig zijn voor de continuïteit van de zorg of omdat zij voor de cliënt erg belangrijk zijn.
 • Als er al sprake is van bezoek, volg dan deze richtlijnen:

    -   Per dag 1 bezoeker per cliënt en maximaal 1 uur.

    -   Bezoekers blijven op 1,5 meter afstand van cliënten en zorgmedewerkers.

    -   Bezoekers wassen hun handen bij binnenkomst én bij vertrek.

    -   De dagelijkse bezoeker vermijdt gemeenschappelijke ruimtes. Er is alleen contact in de eigen ruimte. Bezoekers en cliënt kunnen ook buiten afspreken. Bijvoorbeeld om te gaan wandelen met minimale afstand van 1.5 meter.

 • Als de familie/naaste een cliënt die bij Abrona woont, wil ophalen om voor een periode naar huis te gaan, blijft die cliënt bij zijn familie tot de bezoekersregeling is opgeheven.

We zijn ons ervan bewust dat de coronacrisis ingrijpt op de kwaliteit van leven. We moeten doen wat nodig is om verspreiding van het virus te voorkomen en de gezondheid van cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers te beschermen en te bevorderen. Het toepassen van de richtlijnen is altijd maatwerk. Ons wacht een zware opgave de komende tijd. We houden dit alleen vol als we het samen doen en oog hebben voor elkaar.

23-3-2020 | Centrale opvangplek zieke cliënten in voorbereiding

Abrona bereidt een centrale opvangplek voor in Huis ter Heide, om zieke cliënten te kunnen opvangen. Het gaat om zieke cliënten met een intensieve zorgvraag, die niet op de zorglocatie kunnen worden opgevangen omdat daar de specifieke materialen niet aanwezig zijn, of de noodzakelijke zorg, bijvoorbeeld technische zorg of verpleegkundige zorg, niet geboden kan worden. Én deze cliënten niet ziek genoeg zijn om in het ziekenhuis te worden opgenomen.
De voorzieningen die hierbij nodig zijn worden voorbereid. Op deze plek worden medewerkers ingezet die in de zorgbehoefte van deze cliënten kunnen voorzien, zoals verpleegkundigen.
De beslissingen over eventuele opvang van cliënten op deze centrale plek, worden genomen door de AVG-arts in overleg met de teamleider.

20-3-2020 | Aangepaste bezoekregeling locaties met oudere cliënten

Op 19 maart heeft het kabinet een besluit genomen over de bezoekregeling voor verpleeghuizen. Zij sluiten de deuren voor bezoekers en alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor de zorg. 

Locaties ouderen gesloten voor bezoekers 
Per onmiddellijke ingang heeft Abrona besloten om ook onze locaties waar voornamelijk oudere cliënten wonen, te sluiten voor bezoekers. We betreuren het maar dit betekent ook: geen cliënten bij de deur ophalen voor bijvoorbeeld een wandeling of bezoek aan een winkel. 

Zorgmedewerkers, medewerkers van de wijkzorg en andere medewerkers kunnen wel gewoon hun werk blijven doen. 
Deze maatregel geldt vooralsnog alleen voor drie locaties van Abrona: 

 • Orionplein 6, Huis ter Heide 
 • Sterrenberglaan 10, Huis ter Heide
 • Valkenier, Maarssenbroek 

Locaties met een gemengde samenstelling 
We inventariseren welke andere locaties ook in aanmerking komen voor toepassing van deze maatregel. Het gaat dan om locaties met een gemengde samenstelling qua leeftijd, of met anderszins kwetsbare bewoners. Begin volgende week hebben wij meer informatie en berichten wij hierover. 

Uitzondering 
Er wordt een uitzondering gemaakt voor bewoners die in de terminale/ stervensfase zijn. Zij kunnen wel bezoek ontvangen. De invulling wordt in overleg bepaald door de begeleiders, teamleider en de gedragsdeskundige en/of arts verstandelijk gehandicapten of eigen huisarts.  

Door deze maatregel doen wij al het mogelijke om risico op besmetting van cliënten en medewerkers zo klein mogelijk te maken. 

Sociaal contact 
De beperkingen van het sociale contact zijn voor niemand leuk, zeker ook niet voor onze cliënten. Om toch zoveel mogelijk aandacht en nabijheid te kunnen bieden maken we gebruik van mogelijkheden zoals beeldbellen, Skype, Facetime. We onderzoeken hoe we cliënten zoveel mogelijk kunnen ondersteunen hierbij. Door het wegvallen van werk en dagbesteding van veel cliënten is er behoefte aan activiteiten thuis en in de eigen omgeving. Verschillende activiteiten worden al ingezet op de woonlocaties en een aantal medewerkers werkt enthousiast nieuwe ideeën uit die met elkaar gedeeld worden.  

Nieuwe berichtgeving vind je op dit moment onder ‘Nieuws’, bovenaan in de menubalk op deze website. In de loop van volgende week maken we de berichtgeving rond Corona beter vindbaar op de homepage. 

15-3-2020 | Nieuwe maatregelen Coronavirus

De overheid heeft 15 maart 2020 verdergaande maatregelen genomen i.v.m. het coronavirus. Hieronder staan onze nieuwste maatregelen voor cliënten, familie/verwanten, vrijwilligers, medewerkers en samenwerkingspartners. Deze maatregelen gelden tot en met 6 april. 
  
Wij nemen deze maatregelen voor de bescherming van de cliënten en onze medewerkers. Met de maatregelen proberen we zoveel mogelijk besmetting te voorkomen. 
 
We gaan daarom alle sociale contacten zo veel mogelijk beperken. Dit geldt voor cliënten, familie/verwanten, vrijwilligers en medewerkers. In de huidige situatie is dit noodzakelijk.

Onze locaties 
Onze dagbestedingslocaties en horecalocaties zijn dicht tot en met 6 april. Cliënten intern en extern gaan niet meer naar Dagbesteding. Op de woonlocaties wordt zoveel mogelijk kleinschalig een ‘zinvolle dag op locatie’ geboden.  

Cliënten woonlocaties 

 • Alle sociale contacten van cliënten, ongeacht of ze klachten hebben, dienen tot het uiterste te worden beperkt. Dit betekent: geen bezoek meer ontvangen, niet meer op visite, naar het werk of naar de dagbesteding gaan. Boodschappen worden alleen gedaan als het strikt noodzakelijk is, er wordt geen gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. 
 • Er geldt een tijdelijke opnamestop voor nieuwe cliënten in woonlocaties en er vinden geen oriëntatie bezoeken plaats. 

Stopzetten behandelingen 
Alleen behandelingen die urgent zijn, worden uitgevoerd. Alle overige behandelingen vinden zo mogelijk digitaal of telefonisch plaats. Cliënten die in de komende weken tot en met 6 april afspraken hebben, worden hierover gebeld. 

Ambulante begeleiding
Huisbezoeken aan clienten die ambulante begeleiding krijgen van Abrona gaan niet door. Begeleidingsafspraken worden telefonisch of via digitale middelen zoals beeldbellen gedaan. Telefonische en digitale afspraken kunnen vaker plaatsvinden dan het aantal afgesproken huisbezoeken. Als dit niet voldoende is voor een client, kan er toch een huisbezoek worden gedaan. Dit kan alleen als de client geen gezondheidsklachten heeft. Wij nemen hierbij alle hygienerichtlijnen van het RIVM in acht. Als de client gezondheidsklachten heeft, vindt er geen bezoek plaats.
Door het wegvallen van dagbesteding of werk kan er behoefte zijn aan (extra) ondersteuning in de thuissituatie. Wij kijken wat er nodig is, in samenspraak met familie en naasten en hoe deze ondersteuning het beste gegeven kan worden. Als de vraag om ondersteuning groter wordt dan Abrona-medewerkers kunnen bieden, overleggen wij met het wijkteam, sociaal team of de gemeente.  

Oproep aan familie/naasten
Daar waar de mogelijkheid bestaat dat een cliënt bij familie of elders kan verblijven, is dat prettig. Daarmee wordt de begeleiding van de woonlocaties ontlast. Dat verblijf elders geldt dan wel in ieder geval tot en met 6 april en mogelijk langere tijd. De teamleider, gedragskundige en persoonlijk begeleider/ondersteuner beoordelen als er een aanbod van familie/naasten is of het voor de cliënt verantwoord is. 

Bezoekers woonlocaties
Bezoek van familie, vrijwilligers, vrienden en bekenden van de cliënten op de woonlocaties is niet gewenst. Dit is alleen in uiterst dringende gevallen toegestaan na een nadrukkelijke check op klachten: neusverkoudheid (veel niezen), loopneus, niezen, keelpijn en (lichte) hoest, moeilijk ademen, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts (meer dan 38 graden Celsius). 

 • Externe hulpverleners komen alleen als het strikt noodzakelijk is. 
 • Reparateurs van onze leveranciers mogen alleen de locatie bezoeken voor noodzakelijke reparaties en het verhelpen van storingen. 
 • Leveranciers van medicatie en voedingsmiddelen blijven welkom, maar leveren zo veel mogelijk hun goederen bij de deur af. 

Preventie 
We willen benadrukken dat de belangrijkste maatregelen die je kan nemen heel simpel zijn. Motiveer cliënten om deze maatregelen ook te nemen. Namelijk: 

 • Was je handen goed en regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
 • Gebruik papieren zakdoekjes 
 • Blijf op afstand als iemand niest of hoest 

13-3-2020 | Maatregelen ter voorkoming verspreiding Coronavirus

Abrona volgt de landelijke richtlijnen en maatregelen. Zoals u weet, zijn deze donderdag 12 maart aangescherpt. We hebben hieraan voor Abrona specifieke maatregelen toegevoegd om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.

De gisteren afgekondigde landelijke maatregelen zijn te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland

De landelijke maatregelen gelden in ieder geval tot en met 31 maart.

Aanvullende maatregelen en informatie specifiek voor Abrona
(gelden ook tot en met 31 maart)

Voor cliënten:

 • Wij vragen u, als u op bezoek wilt komen bij uw verwant op één van onze locaties, dat u zich houdt aan de landelijke richtlijnen.
 • De dagbestedingslocaties blijven vooralsnog open.
 • Alle behandelingen van cliënten kunnen tot nader orde doorgaan. We controleren voorafgaand aan de afspraak of er geen sprake is van klachten die bij het Coronavirus horen.
 • Evenementen en bijeenkomsten met cliënten en externen worden afgelast.
 • Medewerkers bespreken met cliënten ook de hygiëne-instructies. Zij hebben hiervoor ondersteunend materiaal zoals pictogrammen beschikbaar.

Aanvullende informatie voor cliënten met ambulante begeleiding:
Voorafgaand aan ieder huisbezoek/elke begeleidingsafspraak is er telefonisch contact tussen de cliënt en de begeleider.  

Heeft de cliënt gezondheidsklachten, zoals die benoemd worden door het RIVM, dan gaat de begeleider niet op huisbezoek. Uiteraard zullen we er alles aan doen om de begeleiding te bieden die nodig is. Telefonisch of via Facetime/beeldbellen en in samenwerking met het netwerk van de cliënt. Als er geen gezondheidsklachten zijn, gaan de begeleidingsafspraken gewoon door. We zullen hierbij wel de voorgeschreven hygiënemaatregelen van het RIVM in acht nemen.

Voor medewerkers:

 • Medewerkers gaan niet naar externe symposia en bijeenkomsten of evenementen.
 • Evenementen en bijeenkomsten met cliënten en externen worden afgelast.
 • Werkoverleggen op Abrona-locaties: we zijn terughoudend in het bijwonen van overleggen vanaf 8 personen. Als het niet noodzakelijk is, gaan medewerkers niet. Gaan ze wel, dan houden medewerkers de hygiëne-richtlijnen aan en de minimale afstand tot elkaar van 1 meter.
 • Alle bijeenkomsten en overleggen bij Abrona met zakelijke contacten worden geannuleerd.
 • Alle scholingsbijeenkomsten vervallen tot nader orde. Medewerkers behouden bevoegdheid en bekwaamheid, ook als ze nu geen scholing volgen.
 • Landelijk is opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken of werktijden te spreiden. Bij Abrona wordt dit door de leidinggevende per team besloten.
 • Dit geldt voor niet-cliëntgebonden werkzaamheden (fysiek).
 • Alle medewerkers hebben extra aandacht voor hygiëne en schoonmaak. Dit geldt niet alleen voor schoonmakers. Zij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.
 • Abrona heeft een continuïteitsplan. Deze wordt nu toegepast voor de specifieke situatie rond het Coronavirus

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de directe zorg van uw verwant, dan kunt u deze stellen aan de persoonlijk begeleider of ondersteuner. Indien nodig kunnen zij of de teamleider zich wenden tot de werkgroep Infectiepreventie.