Abronanieuws over het coronavirus

Deze pagina wordt voortdurend bijgewerkt met nieuwe informatie. 

Vragen?

Lees hier alle informatie over wat het coronavirus betekent voor Abrona.
Algemene pagina RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 
Vragen en antwoorden RIVM:  https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden 

Heeft u vragen over de directe zorg van uw verwant, dan kunt u deze stellen aan de persoonlijk begeleider of ondersteuner. Indien nodig kunnen zij of de teamleider zich wenden tot de werkgroep Infectiepreventie.

02-4-2020 | Zanger Marco Mark treedt op bij locaties Abrona

Om cliënten en medewerkers een hart onder de riem te steken, gaf zanger Marco Mark optredens bij verschillende zorginstellingen in Woerden. Zo ook bij onze locaties Kasteel Woerden en Brediushof. De cliënten en medewerkers hebben er erg van genoten.

Bekijk hier het nieuwsverslag van RPL TV Woerden:

01-4-2020 | Maatregelen verlengd tot 28 april

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is bezoek op locaties van Abrona in principe niet toegestaan. In bijzondere omstandigheden kunnen we van die regel afwijken. Deze bezoekregeling was al van kracht sinds 25 maart en is nu verlengd tot dinsdag 28 april. Ook andere maatregelen, zoals sluiting van de dagbesteding, zijn verlengd tot 28 april. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en het advies van onze koepelorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

25-3-2020 | Aangepaste bezoekregeling: 'Nee, tenzij...'

Maandagavond 23 maart heeft het kabinet de richtlijnen voor het bezoek in de gehandicaptenzorg verder aangescherpt. Dat hebben ze gedaan in goed overleg met de koepelorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Maandagavond heeft de VGN de bezoekregeling vastgesteld. Abrona heeft besloten de regeling volledig over te nemen.

“Nee, tenzij…” beleid
Iedere locatie is anders. Het uitgangspunt is dat de zorgaanbieder op basis van een risicoafweging eigen beleid formuleert voor de locaties. Daarbij geldt een “Nee, tenzij…” beleid. Dit betekent dat er geen bezoek mogelijk is, tenzij het contact met de familie en/of vrijwilliger van essentieel belang is voor de cliënt. Bijvoorbeeld omdat die actief betrokken is bij de dagelijkse zorgverlening. Of omdat het voor het emotioneel of psychisch welzijn van de cliënt belangrijk is dat er contact is met de verwant (lees cruciale persoon). Uiteraard moet die klachtenvrij zijn. De persoonlijk begeleider of persoonlijk ondersteuner (PO/PB) en de gedragsdeskundige maken, eventueel in overleg met de arts, de afweging of het bezoek van essentieel belang is. De teamleider neemt de eindbeslissing.

Bezoek ontvangen:

 • Alleen verwanten en vrijwilligers mogen naar binnen.
 • Cruciale personen zijn mensen – meestal verwanten - die nodig zijn voor de continuïteit van de zorg of omdat zij voor de cliënt erg belangrijk zijn.
 • Als er al sprake is van bezoek, volg dan deze richtlijnen:

    -   Per dag 1 bezoeker per cliënt en maximaal 1 uur.

    -   Bezoekers blijven op 1,5 meter afstand van cliënten en zorgmedewerkers.

    -   Bezoekers wassen hun handen bij binnenkomst én bij vertrek.

    -   De dagelijkse bezoeker vermijdt gemeenschappelijke ruimtes. Er is alleen contact in de eigen ruimte. Bezoekers en cliënt kunnen ook buiten afspreken. Bijvoorbeeld om te gaan wandelen met minimale afstand van 1.5 meter.

 • Als de familie/naaste een cliënt die bij Abrona woont, wil ophalen om voor een periode naar huis te gaan, blijft die cliënt bij zijn familie tot de bezoekersregeling is opgeheven.

We zijn ons ervan bewust dat de coronacrisis ingrijpt op de kwaliteit van leven. We moeten doen wat nodig is om verspreiding van het virus te voorkomen en de gezondheid van cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers te beschermen en te bevorderen. Het toepassen van de richtlijnen is altijd maatwerk. Ons wacht een zware opgave de komende tijd. We houden dit alleen vol als we het samen doen en oog hebben voor elkaar.

23-3-2020 | Centrale opvangplek zieke cliënten in voorbereiding

Abrona bereidt een centrale opvangplek voor in Huis ter Heide, om zieke cliënten te kunnen opvangen. Het gaat om zieke cliënten met een intensieve zorgvraag, die niet op de zorglocatie kunnen worden opgevangen omdat daar de specifieke materialen niet aanwezig zijn, of de noodzakelijke zorg, bijvoorbeeld technische zorg of verpleegkundige zorg, niet geboden kan worden. Én deze cliënten niet ziek genoeg zijn om in het ziekenhuis te worden opgenomen.
De voorzieningen die hierbij nodig zijn worden voorbereid. Op deze plek worden medewerkers ingezet die in de zorgbehoefte van deze cliënten kunnen voorzien, zoals verpleegkundigen.
De beslissingen over eventuele opvang van cliënten op deze centrale plek, worden genomen door de AVG-arts in overleg met de teamleider.

20-3-2020 | Aangepaste bezoekregeling locaties met oudere cliënten

Op 19 maart heeft het kabinet een besluit genomen over de bezoekregeling voor verpleeghuizen. Zij sluiten de deuren voor bezoekers en alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor de zorg. 

Locaties ouderen gesloten voor bezoekers 
Per onmiddellijke ingang heeft Abrona besloten om ook onze locaties waar voornamelijk oudere cliënten wonen, te sluiten voor bezoekers. We betreuren het maar dit betekent ook: geen cliënten bij de deur ophalen voor bijvoorbeeld een wandeling of bezoek aan een winkel. 

Zorgmedewerkers, medewerkers van de wijkzorg en andere medewerkers kunnen wel gewoon hun werk blijven doen. 
Deze maatregel geldt vooralsnog alleen voor drie locaties van Abrona: 

 • Orionplein 6, Huis ter Heide 
 • Sterrenberglaan 10, Huis ter Heide
 • Valkenier, Maarssenbroek 

Locaties met een gemengde samenstelling 
We inventariseren welke andere locaties ook in aanmerking komen voor toepassing van deze maatregel. Het gaat dan om locaties met een gemengde samenstelling qua leeftijd, of met anderszins kwetsbare bewoners. Begin volgende week hebben wij meer informatie en berichten wij hierover. 

Uitzondering 
Er wordt een uitzondering gemaakt voor bewoners die in de terminale/ stervensfase zijn. Zij kunnen wel bezoek ontvangen. De invulling wordt in overleg bepaald door de begeleiders, teamleider en de gedragsdeskundige en/of arts verstandelijk gehandicapten of eigen huisarts.  

Door deze maatregel doen wij al het mogelijke om risico op besmetting van cliënten en medewerkers zo klein mogelijk te maken. 

Sociaal contact 
De beperkingen van het sociale contact zijn voor niemand leuk, zeker ook niet voor onze cliënten. Om toch zoveel mogelijk aandacht en nabijheid te kunnen bieden maken we gebruik van mogelijkheden zoals beeldbellen, Skype, Facetime. We onderzoeken hoe we cliënten zoveel mogelijk kunnen ondersteunen hierbij. Door het wegvallen van werk en dagbesteding van veel cliënten is er behoefte aan activiteiten thuis en in de eigen omgeving. Verschillende activiteiten worden al ingezet op de woonlocaties en een aantal medewerkers werkt enthousiast nieuwe ideeën uit die met elkaar gedeeld worden.  

Nieuwe berichtgeving vind je op dit moment onder ‘Nieuws’, bovenaan in de menubalk op deze website. In de loop van volgende week maken we de berichtgeving rond Corona beter vindbaar op de homepage. 

15-3-2020 | Nieuwe maatregelen Coronavirus

De overheid heeft 15 maart 2020 verdergaande maatregelen genomen i.v.m. het coronavirus. Hieronder staan onze nieuwste maatregelen voor cliënten, familie/verwanten, vrijwilligers, medewerkers en samenwerkingspartners. Deze maatregelen gelden tot en met 6 april. 
  
Wij nemen deze maatregelen voor de bescherming van de cliënten en onze medewerkers. Met de maatregelen proberen we zoveel mogelijk besmetting te voorkomen. 
 
We gaan daarom alle sociale contacten zo veel mogelijk beperken. Dit geldt voor cliënten, familie/verwanten, vrijwilligers en medewerkers. In de huidige situatie is dit noodzakelijk.

Onze locaties 
Onze dagbestedingslocaties en horecalocaties zijn dicht tot en met 6 april. Cliënten intern en extern gaan niet meer naar Dagbesteding. Op de woonlocaties wordt zoveel mogelijk kleinschalig een ‘zinvolle dag op locatie’ geboden.  

Cliënten woonlocaties 

 • Alle sociale contacten van cliënten, ongeacht of ze klachten hebben, dienen tot het uiterste te worden beperkt. Dit betekent: geen bezoek meer ontvangen, niet meer op visite, naar het werk of naar de dagbesteding gaan. Boodschappen worden alleen gedaan als het strikt noodzakelijk is, er wordt geen gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. 
 • Er geldt een tijdelijke opnamestop voor nieuwe cliënten in woonlocaties en er vinden geen oriëntatie bezoeken plaats. 

Stopzetten behandelingen 
Alleen behandelingen die urgent zijn, worden uitgevoerd. Alle overige behandelingen vinden zo mogelijk digitaal of telefonisch plaats. Cliënten die in de komende weken tot en met 6 april afspraken hebben, worden hierover gebeld. 

Ambulante begeleiding
Huisbezoeken aan clienten die ambulante begeleiding krijgen van Abrona gaan niet door. Begeleidingsafspraken worden telefonisch of via digitale middelen zoals beeldbellen gedaan. Telefonische en digitale afspraken kunnen vaker plaatsvinden dan het aantal afgesproken huisbezoeken. Als dit niet voldoende is voor een client, kan er toch een huisbezoek worden gedaan. Dit kan alleen als de client geen gezondheidsklachten heeft. Wij nemen hierbij alle hygienerichtlijnen van het RIVM in acht. Als de client gezondheidsklachten heeft, vindt er geen bezoek plaats.
Door het wegvallen van dagbesteding of werk kan er behoefte zijn aan (extra) ondersteuning in de thuissituatie. Wij kijken wat er nodig is, in samenspraak met familie en naasten en hoe deze ondersteuning het beste gegeven kan worden. Als de vraag om ondersteuning groter wordt dan Abrona-medewerkers kunnen bieden, overleggen wij met het wijkteam, sociaal team of de gemeente.  

Oproep aan familie/naasten
Daar waar de mogelijkheid bestaat dat een cliënt bij familie of elders kan verblijven, is dat prettig. Daarmee wordt de begeleiding van de woonlocaties ontlast. Dat verblijf elders geldt dan wel in ieder geval tot en met 6 april en mogelijk langere tijd. De teamleider, gedragskundige en persoonlijk begeleider/ondersteuner beoordelen als er een aanbod van familie/naasten is of het voor de cliënt verantwoord is. 

Bezoekers woonlocaties
Bezoek van familie, vrijwilligers, vrienden en bekenden van de cliënten op de woonlocaties is niet gewenst. Dit is alleen in uiterst dringende gevallen toegestaan na een nadrukkelijke check op klachten: neusverkoudheid (veel niezen), loopneus, niezen, keelpijn en (lichte) hoest, moeilijk ademen, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts (meer dan 38 graden Celsius). 

 • Externe hulpverleners komen alleen als het strikt noodzakelijk is. 
 • Reparateurs van onze leveranciers mogen alleen de locatie bezoeken voor noodzakelijke reparaties en het verhelpen van storingen. 
 • Leveranciers van medicatie en voedingsmiddelen blijven welkom, maar leveren zo veel mogelijk hun goederen bij de deur af. 

Preventie 
We willen benadrukken dat de belangrijkste maatregelen die je kan nemen heel simpel zijn. Motiveer cliënten om deze maatregelen ook te nemen. Namelijk: 

 • Was je handen goed en regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
 • Gebruik papieren zakdoekjes 
 • Blijf op afstand als iemand niest of hoest 

13-3-2020 | Maatregelen ter voorkoming verspreiding Coronavirus

Abrona volgt de landelijke richtlijnen en maatregelen. Zoals u weet, zijn deze donderdag 12 maart aangescherpt. We hebben hieraan voor Abrona specifieke maatregelen toegevoegd om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.

De gisteren afgekondigde landelijke maatregelen zijn te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland

De landelijke maatregelen gelden in ieder geval tot en met 31 maart.

Aanvullende maatregelen en informatie specifiek voor Abrona
(gelden ook tot en met 31 maart)

Voor cliënten:

 • Wij vragen u, als u op bezoek wilt komen bij uw verwant op één van onze locaties, dat u zich houdt aan de landelijke richtlijnen.
 • De dagbestedingslocaties blijven vooralsnog open.
 • Alle behandelingen van cliënten kunnen tot nader orde doorgaan. We controleren voorafgaand aan de afspraak of er geen sprake is van klachten die bij het Coronavirus horen.
 • Evenementen en bijeenkomsten met cliënten en externen worden afgelast.
 • Medewerkers bespreken met cliënten ook de hygiëne-instructies. Zij hebben hiervoor ondersteunend materiaal zoals pictogrammen beschikbaar.

Aanvullende informatie voor cliënten met ambulante begeleiding:
Voorafgaand aan ieder huisbezoek/elke begeleidingsafspraak is er telefonisch contact tussen de cliënt en de begeleider.  

Heeft de cliënt gezondheidsklachten, zoals die benoemd worden door het RIVM, dan gaat de begeleider niet op huisbezoek. Uiteraard zullen we er alles aan doen om de begeleiding te bieden die nodig is. Telefonisch of via Facetime/beeldbellen en in samenwerking met het netwerk van de cliënt. Als er geen gezondheidsklachten zijn, gaan de begeleidingsafspraken gewoon door. We zullen hierbij wel de voorgeschreven hygiënemaatregelen van het RIVM in acht nemen.

Voor medewerkers:

 • Medewerkers gaan niet naar externe symposia en bijeenkomsten of evenementen.
 • Evenementen en bijeenkomsten met cliënten en externen worden afgelast.
 • Werkoverleggen op Abrona-locaties: we zijn terughoudend in het bijwonen van overleggen vanaf 8 personen. Als het niet noodzakelijk is, gaan medewerkers niet. Gaan ze wel, dan houden medewerkers de hygiëne-richtlijnen aan en de minimale afstand tot elkaar van 1 meter.
 • Alle bijeenkomsten en overleggen bij Abrona met zakelijke contacten worden geannuleerd.
 • Alle scholingsbijeenkomsten vervallen tot nader orde. Medewerkers behouden bevoegdheid en bekwaamheid, ook als ze nu geen scholing volgen.
 • Landelijk is opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken of werktijden te spreiden. Bij Abrona wordt dit door de leidinggevende per team besloten.
 • Dit geldt voor niet-cliëntgebonden werkzaamheden (fysiek).
 • Alle medewerkers hebben extra aandacht voor hygiëne en schoonmaak. Dit geldt niet alleen voor schoonmakers. Zij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.
 • Abrona heeft een continuïteitsplan. Deze wordt nu toegepast voor de specifieke situatie rond het Coronavirus

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de directe zorg van uw verwant, dan kunt u deze stellen aan de persoonlijk begeleider of ondersteuner. Indien nodig kunnen zij of de teamleider zich wenden tot de werkgroep Infectiepreventie.